Overføring av pasientjournaler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hva skal skje med pasientjournalen når pasienten skifter fastlege eller når en lege flytter ut av en gruppepraksis? Hvordan skal lover og regler oppfattes i slike situasjoner?

  Leger kan av flere grunner ha behov for å beholde en kopi av pasientjournaler når pasienten skifter fastlege eller praksisen flyttes. Pga. uklarheter om rettstilstanden på dette området ba Legeforeningen høsten 2005 Helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring. Hva er legers rettigheter og plikter i forbindelse med overføring og sletting av pasientjournaler ved skifte av fastlege og flytting fra gruppepraksis? Her gjengis hovedpunktene i departementets tilbakemelding.

  Når en pasientjournal overføres ved skifte av fastlege, har opprinnelig fastlege en rett, men ikke en plikt til å beholde en kopi av journalen. Forutsetningen er at journalen ikke lagres «lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen av helseopplysningene», i tråd med helseregisterloven § 27 og personopplysningsloven § 28. Et ønske om å beholde dokumentasjon med tanke på mulige tilsynssaker eller erstatningssaker må kunne sies å dekkes av ett av flere formål med journalen og vil være tilstrekkelig til å begrunne fortsatt lagring hos tidligere fastlege. Behovet for å beholde det enkelte journaleksemplar må likevel vurderes konkret ut fra reglene i helseregisterloven § 27 og personopplysningsloven § 28.

  En fastlege som har vært knyttet til en gruppepraksis, har rett til å ta med seg journalen for pasientene på sin fastlegeliste når legen flytter sin praksis.

  Når det gjelder journalopplysninger for pasienter som ikke står på den utflyttende leges fastlegeliste, men som vedkommende likevel har behandlet, er rettstilstanden noe mer usikker. Etter henvendelse fra Legeforeningen har Helse- og omsorgsdepartementet uttalt at legen kan ta med en kopi av journalopplysningene så vidt det gjelder opplysninger legen selv har ført. Det gjelder også tidligere opplysninger som legen var kjent med og som har direkte sammenheng med og stor betydning for vurderingen av legens egne journalnotater. Tilvarende må andre leger i gruppepraksisen som har behandlet pasienter på fastlegelisten til den utflyttende lege, kunne beholde kopier av sine journalnedtegnelser. Departementet mener imidlertid at de respektive parter ikke skal ha rett til å få med seg eller beholde komplett journalversjon som ikke i hovedsak er ført av dem selv. Tilgangen til disse kopiene må dessuten begrenses til personer og situasjoner der det strengt tatt er behov for det.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media