Hvilken væskebehandling ved akutt lungeskade?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Et restriktivt væskeregime gir ingen forskjell i dødelighet ved akutt lungeskade, men gir sjeldnere organsvikt. Det viser en randomisert studie.

Hvorvidt restriktiv («tørr») eller liberal («våt») væskebehandling er best for pasienter med akutt lungeskade, er fortsatt usikkert. I en amerikansk studie ble 1 001 slike pasienter randomisert til restriktivt eller liberalt væskeregime etter ankomst i intensivavdeling (1). Pasienter med uttalt hjerte- eller nyresvikt ble ekskludert. Hos to tredeler var lungeskaden forårsaket av pneumoni eller sepsis.

Det var ingen forskjell i 60-dagersmortalitet mellom gruppene (25,5 % mot 28,4 %). De som ble behandlet med restriktivt regime, hadde imidlertid bedre lungefunksjon, redusert behov for sedering og færre døgn tilkoblet respirator enn de som fikk liberalt væskeregime, uten at det var økt svikt i andre organer.

– Resultatene viser betydningen av å få mobilisert ekstracellulær væske hos denne gruppen respiratorpasienter i den etablerte fasen, sier seksjonsoverlege Eldar Søreide ved Intensivavdelingen, Stavanger universitetssjukehus.

– Det er flere problemer ved studien. Protokollen er komplisert, og det spørs om et enklere behandlingsopplegg vil kunne gi samme gevinst. Dessuten er det uklart hvilken monitorering som er nødvendig for å unngå hypovolemi og derav følgende risiko for organsvikt.

Samme forskergruppe har tidligere vist at bruk av pulmonalkateter gir økt komplikasjonsrate sammenliknet med sentralvenekateter. De fleste norske respiratorpasienter monitoreres enten med sentralvenekateter alene eller med PICCO-kateter og andre alternative metoder, og ikke med pulmonalkateter, slik som i denne studien. En behandlingsalgoritme må ta hensyn til dette i Norge, sier Søreide.

Anbefalte artikler