Hjertesvikt i familien

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Hjertesvikt hos en eller begge foreldre er tegn på økt risiko hos avkommet.

Familiær opphopning av koronar hjertesykdom er velkjent. Basert på data fra Framingham-studien i USA er det nylig også påvist familiær opphopning av hjertesvikt (1). Det ble gjort ekkokardiografi hos 1 039 personer hvis foreldre ikke hadde hjertesvikt og hos 458 der minst én av foreldrene hadde hjertesvikt. Gjennomsnittsalderen var 57 år. Det var signifikant økt forekomst av venstre ventrikkel-dysfunksjon (absolutt risiko 3,1 % mot 5,7 %). Korrigert oddsratio var 2,4 der det var påvist hjertesvikt hos minst én av foreldrene.

Longitudinelle analyser av mer enn 2 200 personer (gjennomsnittsalder 44 år) viste signifikant høyere risiko for å utvikle hjertesvikt hvis én eller begge foreldrene hadde det. Justert insidens av hjertesvikt etter ti års oppfølging økte med 70 % (hasardratio 1,7; 95 % KI 1,1 – 2,6). Høyest risiko for hjertesvikt av alle typer hadde personer med foreldre der iskemisk hjertesykdom var årsak til svikten.

– Studien er viktig, fordi forfatterne kan justere for kjente miljø- og livsstilsbetingede risikofaktorer. Dermed kan dette være en indikasjon på at genetiske faktorer kan forklare noe av sammenhengen, sier Roar Johnsen, professor i samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Spesielt ved individuelle vurderinger er det viktig å være klar over at de absolutte risikoforskjellene, angitt som tiårsinsidenser, er små. Risikoen som følger av at det hos én eller begge foreldrene var påvist hjertesvikt, uttrykt som tilskrivbar risiko i befolkningen, var i underkant av 18 %, sier Johnsen.

Anbefalte artikler