Er paracetamol levertoksisk også i små doser?

Eva Marie Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Paracetamol i terapeutiske doser ga betydelig stigning av alaninaminotransferasenivået (ALAT) hos mange friske forsøkspersoner.

I en amerikansk randomisert studie fikk 145 friske forsøkspersoner behandling i to uker med paracetamol 1 g x 4 – enten alene eller i kombinasjon med ulike opiater (fire behandlingsgrupper) – eller placebo (1). Under studieperioden var deltakerne innlagt i en avdeling for klinisk farmakologi.

Hos ca. 50 % av dem som fikk aktive medikamenter, var det ALAT-stigning til mer enn fem ganger utgangsverdien. Det samme gjaldt bare 3 % (én av 39) i placebogruppen. Det var ingen signifikante forskjeller mellom dem som fikk opiater i tillegg og dem som kun fikk paracetamol. For dem med latinamerikansk bakgrunn var det en relativ risiko for ALAT-stigning til over tre ganger øvre referansenivå på 1,9 (95 % KI 1,1 – 3,3) i forhold til mennesker fra andre folkegrupper.

– Det er overraskende at paracetamol 1 g x 4 ga så høy forekomst av markert økning i ALAT-nivå som denne studien viste. Det kan bety at kontinuerlig paracetamolinntak over mange dager øker risikoen for leverskade mer enn tidligere antatt. Den kliniske betydningen av leverenzymøkningen er uklar, men risikoen for mer alvorlig leverskade kan ikke utelukkes, sier seksjonsoverlege Odd Brørs ved Seksjon for klinisk farmakologi, Klinisk-kjemisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Behandling med så høye doser bør følges nøyere med blodprøver enn det som har vært vanlig hittil. Det er utvilsomt behov for nye studier for å klarlegge toksisiteten bedre og for å finne eventuelle individuelle faktorer som disponerer for leverskade ved paracetamolbehandling, sier Brørs.

Anbefalte artikler