Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Etableringen av de fagmedisinske foreningene er et stort og omfattende prosjekt.

Mange ansatte er involvert, og tillitsvalgte blir nå trukket inn. Fellesnevner er å være lydhør for de ønsker spesialforeningene har. På sentralstyrets møte i september ble det gitt en gjennomgang av hvordan sekretariatet har valgt å gripe fatt i utfordringene.

I den fasen prosjektet er i nå, avdekkes nye problemstillinger som krever avklaring. Mange gjøres på administrativt nivå, men samtidig dukker det også opp prinsipielle spørsmål som vil bli brakt inn til sentralstyret for avklaring. De fagmedisinske foreningene vil derfor stå på dagsordenen på sentralstyrets tre gjenværende møter i 2006.

8. og 9. november møtes lederne av spesialforeningene som skal bli de nye fagmedisinske foreningene på en større konferanse på Soria Moria. Her ønsker man å få tilbakemeldinger på de tanker som er gjort så langt, slik at man fremdeles har muligheter til å korrigere kursen, der det er behov for det.

I sekretariatet er det nedsatt mange prosjektgrupper for å tilrettelegge for de fagmedisinske foreningers plass i Legeforeningen. En gruppe ser på hvordan medlemmene skal fordeles til de ulike foreningene, en annen arbeider med kontingenter til spesialforeningene og tilskudd til disse. En gruppe skal kvalitetssikre endringer som legges inn i legeregisteret. Det er 43 spesialforeninger som skal gå fra spesialforening til fagmedisinsk forening, og alle spesialister skal tilsluttes en fagmedisinsk forening. Det betyr at det blir mange små endringer som skal gjennomføres og som må kvalitetssikres. Et viktig mål er at endringene skal medføre at det blir enklere for de nye foreningene å fokusere på og få gjennomslag for faglige forhold.

Det er etablert et eget informasjonsprosjekt hvor informasjon til medlemmene og spesialforeningenes ledere er omtalt. Behovet for og utforming av et felles grafisk uttrykk er et annet prosjektet. Et prosjekt utreder hvordan medlemmene i fremtiden lettere kan finne faglig relevant informasjon på våre nettsider, og en gruppe ser på hvordan de fagmedisinske foreningene best kan settes i stand til å formidle fagmiljøers faglige anbefalinger.

Sentralstyrets medlemmer vil i høst møte medlemmer og tillitsvalgte på sykehus og ellers i organisasjonen, hvor de vil orientere om etableringen av de fagmedisinske foreningene. Disse møtene er også viktige når det gjelder tilbakemeldinger.

Anbefalte artikler