Trenger vi en bok om legen som leder?

Lars Erik Kjekshus Om forfatteren
Artikkel

McKenna, Mindi K.

Pugno, Perry A.

Physicians as leaders

Who, how, and whv now? 350 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 40

ISBN 1- 85775 -788 -2

Den amerikanske sosiologen W. Richard Scott og andre har pekt på en generell utvikling i helsesektoren der leger trekker seg tilbake fra lederposisjoner og ikke lenger dominerer den helsepolitiske arena. Leger ønsker ikke å være fulltidsledere, men foretrekker å kunne vie mesteparten av sin tid til pasientrettet arbeid og eventuelt medisinsk forskning. Administrasjon og ledelse oppfattes som et nødvendig onde. Dette temaet tas opp i Physicians as Leaders. Who, How, and Whv Now? Boken er skrevet av leger til leger. Forfatterne ønsker å øke legers interesse for ledelse som fagfelt og arbeidsområde. Den er i så måte ingen teoretisk fagbok i fronten når det gjelder organisasjons- og ledelsesforskning. Den er derimot lettlest, har morsomme bilder og er rikt illustrert med eksempler og historier.

Det finnes en rekke bøker om ledelse, men få som direkte henvender seg til leger som ledere. Denne boken fremstår som et alternativ til den generelle «management»-litteraturen. Den er en samtale om ledelse mellom leger og inneholder eksempler og illustrasjoner som leger lett kan gjenkjenne. Primært bygd opp av en rekke fortellinger fra andre leger i lederposisjoner ønsker den på denne måten å fremstå som en samtalepartner om ledelse. Men den tilbyr også hva forfatterne kaller en verktøykasse i ledelse. Det påpekes at ledelse er noe mer en stillingsmakt og administrasjon. Budskapet er at moderne ledelse er krevende, og for at leger skal kunne innta en sentral posisjon i utforming av helsevesenet, må leger i større grad tilegne seg kompetanse innen ledelse.

Spørsmålet er om det er denne boken som vil kunne sette norske leger inn i ledelse som fag. Den er skrevet i en typisk amerikansk stil, noe som kanskje vil virke for floskel- og vekkelsespreget for norske leger. Den er til tider upresis, og det er ikke alle påstandene som er like godt dokumenterte. Det presenteres ingen teori, og det gjør at det er vanskelig å se de faktiske årsakssammenhenger. Fordelen er at boken blir lettlest og tilnærmer seg ledelse på en morsom og engasjerende måte.

Særlig de mange gjenkjennbare historiene gjør at boken vil egne seg godt på nattbordet til flere enn bare legene i ledelsen.

Anbefalte artikler