Spiseforstyrrelser

Finn Skårderud Om forfatteren
Artikkel

Røer, Anne

Spiseforstyrrelser

Symptomforståelse og behandlingsstrategier. 144 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 299

ISBN 82- 05 -35190- 2

Psykolog Anne Røer er en av våre mest erfarne behandlere og beste formidlere innenfor feltet spiseforstyrrelser. Med den aktuelle boken setter hun seg fore å bidra med oppdaterte forståelser av disse lidelsesformene, samt «bredspektret og eklektisk behandling av spiseforstyrrelser». Hun åpner sin egen verktøykasse av forståelser og tiltak.

Stoffet er meget lett tilgjengelig, og en rekke kliniske illustrasjoner bidrar til dette. Det er lagt stor vekt på praktiske råd og eksempler. Boken retter seg mot alle typer helsepersonell som møter pasienter med spiseforstyrrelser, både i første- og andrelinjetjenester. Og det er all grunn til å tro at spiseforstyrrede selv og deres familier vil gjøre seg nytte av deler av eller hele presentasjonen.

Den første delen, «Hva er spiseforstyrrelser?», gir oss små brokker av en rekke forskjellige forståelsesmodeller. Dette er imidlertid altfor kortfattet og skissepreget, og fungerer mer som henvisninger enn redegjørelser for de forskjellige temaene. Og sammensetningen kan virke for tilfeldig. De beste partiene er der hvor forfatteren vier plass til den systemiske og familieterapeutiske tradisjonen hun har arbeidet innenfor i en årrekke.

Når forfatteren i den andre delen, «Behandling av spiseforstyrrelser», anvender begrepet «bredspektret», refererer det til å kunne kombinere forskjellige terapeutiske modeller og formater på en gjennomtenkt måte i forhold til en og samme pasient/familie. Hun argumenterer selv spesielt for kombinasjonen av den systemiske tilnærmingen og kognitive terapeutiske teknikker. Den teoretiske og empiriske begrunnelsen for dette blir imidlertid noe uklar, annet enn at det er hennes personlige praksis. Vi kunne gjerne sett flere refleksjoner om indikasjoner og begrensninger; eksempelvis er det dokumentert gode effekter av kognitive metoder ved bulimi, mens det samme neppe er tilfellet ved anoreksi. En noe mer selvkritisk skepsis overfor egne metoder og preferanser kunne altså vært på sin plass.

Boken kan absolutt anbefales overfor leger – men først og fremst som en introduksjon, som en stimulans til fordypning i andre kilder. Det bør problematiseres at helhetsinntrykket er for mye preget av eklektisismens klassiske felle; at man som leser ikke i tilstrekkelig grad får tak i de mer helhetlige og integrerende teoretiske modellene for forståelser som i neste omgang skal danne eget grunnlag for individuell tilpasning av forskjellige terapeutiske teknikker og formater. Den helhet som sikkert finnes i forfatterens kliniske praksis, er ikke tydelig nok i teksten. Mange lesere vil nok savne mer av forfatterens integrerende stemme.

Anbefalte artikler