Praktisk undervisningsveileder

Anette Løken Eilertsen Om forfatteren
Artikkel

Hays, Richard

Teaching and learning in clinical setting

158 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 25

ISBN 1-85775 -751-3

Omfattende studieplanreformer har ført til at legestudenter i betydelig grad undervises i smågrupper. Dette har trukket flere klinikere inn i undervisningen som nå foregår på langt flere sykehus enn tidligere. Denne boken er egnet for enhver kliniker som medvirker i slik undervisning.

De tre hovedavsnittene er: «The context of clinical teaching», «Clinical teaching practice» og «Understanding clinical teaching». I første del setter forfatteren klinisk undervisning inn i en større sammenheng ved å gå gjennom ulike myter knyttet til undervisning, samt hvordan praktiseringen av klinisk undervisning har utviklet seg frem til i dag. Del 2 er mer praktisk rettet. Ved bruk av scenarioerillustrerer forfatteren ulike undervisningsferdigheter, diskuterer styrker og svakheter, samt presenterer forslag til hvordan de kan forbedres. Videre beskriver han hvordan de omtalte ferdighetene kan implementeres i de mest vanlige undervisningssituasjonene. Han beskriver hvordan vi skal vurdere om målene med undervisningen er oppnådd hos studentene, samt hvordan vi som lærere kan evaluere vår egen undervisning. Hovedpoengene i hvert underkapittel sammenfattes i bokser. Del 3 utdyper og underbygger de tidligere kapitlene med presentasjon av undervisningsteori.

Store bolker av denne boken er en praktisk veileder til dem som underviser studenter eller skal begynne med det i en hektisk klinisk hverdag. I første del argumenterer forfatteren for at klinikere kan være godt skikket til å undervise studenter, selv klinikere uten formell undervisningskompetanse, og avliver mange myter om hvem som er de beste pedagogene. Scenarioene som illustrerer teksten i del 2, er typiske og ganske underholdende. Oppsummeringene i boksene er korte og presise, og gjør boken praktisk anvendelig. Den er lettlest, men siden dette er en bok som sannsynligvis leses utenfor arbeidstid, savner jeg mer humor, spesielt i scenarioene. I norsk sammenheng blir nytten av enkeltkapitler periodevis svekket av at temaene ligger for tett opp til situasjonen i forfatterens hjemland. Siste delen blir veldig teoretisk og er best egnet for kolleger som er engasjert i studieplanlegging eller ønsker å fordype seg i undervisningsteori. Alt i alt er dette en meget nyttig praktisk bok der du lett finner frem til og leser de kapitlene som er relevant for din undervisning.

Anbefalte artikler