Kort innføringsbok om skadesteds- og katastrofearbeid

Anne-Cathrine Braarud Næss Om forfatteren
Artikkel

Rüter, Anders

Nilsson, Heléne

Vikström, Tore

Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof

Från skadeplats til vårdplats. 102 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 161

ISBN 91-44-03905-0

Rüter og medforfattere har laget en kort innføring rettet mot helsepersonell som kan komme til å jobbe i et skadeområde eller lede katastrofemedisinsk virksomhet ved et sykehus. Dette er ment som litteratur ved kurset PS – prehospital sjukvårdsledning, og forfatterne er leger og spesialsykepleier med spesiell kompetanse i emnene katastrofemedisin og traumatologi. Innholdet er bygd opp omkring svensk lovgivning og forskrifter på området, men er også basert på tilbakemeldinger fra representanter for helsevesenet med praktisk erfaring i skadesteds- og katastrofemedisinsk arbeid.

Boken er oversiktlig og systematisk oppbygd, men for å få et godt utbytte av den bør man naturligvis kjenne en del svenske ord og uttrykk. Bruken av forkortelser gjør innholdet unødvendig tungt fordi leseren stadig må gå tilbake og se hva de betyr. Det gjør det noe vanskelig for norske lesere som ikke kjenner svenske forkortelser. Nesten alle bilder og flytdiagrammer er trykt både i svart-hvitt og i farger, derfor blir dette mer omfangsrikt enn nødvendig. Teksten om skadestedsarbeidet passer best for personell som skal arbeide på et svensk skadested, med brannvesenet som skadestedsleder. Mye av det som i Norge er oppgaver som AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) tar seg av, som fordeling av pasienter til sykehus, varslingsrutiner til sykehus osv., er lagt til skadestedet i Sverige. Kapitlet om normativ, strategisk og operativ ledelse er overfladisk og uklart, mens kapitlene om stabsmetodikk, mediehåndtering og roller i skadeområdet er svært gode. Boken er preget av svensk ordenssans, med gode ferdig utarbeidede sjekklister for arbeidet til fagleder og operativ leder helse, forslag til rapporteringsskjemaer og arbeidsoppsett for sykehusets katastrofekomité. Her kan norsk helsepersonell med beredskapsansvar få mange gode ideer til lett forståelige og gjennomførbare systemer. Forfatterne kommer stadig tilbake til at arbeidet ved store ulykker og katastrofer alltid skal baseres på de innlærte og utprøvde metoder og systemer man bruker ved «hverdagsulykker» – et godt prinsipp for å lykkes. Det krever øvelser i samhandling.

Alt i alt er dette en systematisk og kort teoretisk oppsummering for nybegynnere som skal arbeide på skadested eller i sykehus i katastrofearbeid, med gode forslag til sjekklister for forskjellige deler av beredskapsarbeidet. Leserne må ha i bakhodet at den overordnede lovgivningen, ansvarsforholdene og rammene rundt det praktiske arbeidet ikke er like i Sverige og Norge.

Anbefalte artikler