Aldring er uunngåelig, en smertefull alderdom er det ikke

Harald A. Nygaard Om forfatteren
Artikkel

Gibson, Stephen J.

Weiner, Debra K.

Pain in older persons

432 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2005. Pris USD 81

ISBN 0 -931092 -59 -0

Smerte er en ikke ukjent erfaring for mange eldre. Opplevelse og mestring av smerte varierer fra person til person, og den er forskjellig hos gamle og unge. Kroniske smerter har ofte vært oppfattet som en skjebnens tilskikkelse som man måtte bære med fatning. Utredning og vurdering av kronisk smerte hos eldre har derfor ofte vært mangelfull, og behandling mange ganger en utakknemlig oppgave. I klinisk hverdag har vi liten tradisjon for systematisk kartlegging av smerteproblemer hos eldre. Det gjelder også for institusjoner som sykehjem hvor andelen personer med smerteproblemer er langt høyere enn blant hjemmeboende eldre. De siste tiårenes demografiske endringene har ført til at håndtering av smerteproblemer hos eldre fremstår som en betydelig medisinsk utfordring. Dette har avstedkommet økt forskning relatert til smerte hos eldre, en forskning som har gitt oss bedre forståelse av smerteprosesser hos personer i denne aldersgruppen, og dermed et bedre grunnlag for behandling.

Denne boken er en oppfølger av Betty og Bruce Ferrells Pain in the elderly, som utkom i 1996. Ti av de 34 forfatterne kommer fra andre land enn USA. Formålet er å oppdatere kunnskapen om smerterelaterte problemer hos eldre i lys av nyere forskning. De 19 kapitlene er fordelt på fem bolker: «Epidemiology», «Age differences in pain», «Pain assessment in the older adult», «Pain treatment modalities», «Common painful disorders in older adults – Disorder-specific approaches to evaluation and treatment».

Funn fra både eksperimentelle og kliniske studier ligger til grunn for diskusjonen om aldringsrelaterte nevrobiologiske forandringer som finner sted og den betydning dette har for smertepersepsjon. Vekselvirkningen mellom aldring, smerte, affektive, sosiale og kognitive funksjoner er behørig omtalt. I tillegg til å utdype betydningen av intervju/samtale og klinisk undersøkelse inneholder denne bolken en kritisk vurdering av forskjellige instrumenter både til egenrapportering og observasjon samt instrumenter til flerdimensjonal smertevurdering. Diskusjonen omkring identifisering av potensielle smerter hos personer med nedsatt kommunikasjonsevne, for eksempel hos personer med demens, skal fremheves.

Smertens farmakoterapi er relativt kortfattet beskrevet. Anbefalingene samsvarer bra med gjeldende praksis i Norge, med paracetamol som basisbehandling. Bruken av opioider og beslektede legemidler ved kroniske, ikke-maligne smerter er omdiskutert. Her anbefales dette i spesielle tilfeller. Det oppfordres til varsomhet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID). Forskjellige invasive metoder er også omtalt. Nytten av fysikalsk behandling og kognitiv atferdsterapi diskuteres og alternative behandlingsmetoder omtales. Avslutningsvis omtales de mest vanlige kroniske smerteårsakene hos eldre, inklusive fibromyalgi!

Organisering av helhetlig smertebehandling for denne aldersgruppen er av stor praktisk betydning. Eldre henvises sjelden til vanlige smerteklinikker, her rapporteres det om nytten av spesialiserte smerteklinikker for eldre.

Forfatterne omtaler hovedsakelig persisterende smerte relatert til ikke-maligne lidelser. Akutte smerteproblemer vies heller liten plass. Avslutningsvis følger to avsnitt om postoperativ smertebehandling og behandling av smertefulle maligne lidelser hos eldre.

Pain in older persons representerer en fyldig oppdatering av smerterelaterte problemstillinger hos eldre. Undertegnede hadde imidlertid forventet en bedre presentasjon av nyere nevropatolgiske forandringer hos personer med demens, forandringer som kan påvirke persepsjon og samtidig ha terapeutiske konsekvenser. Referanselistene er fyldige og de fleste referansene av nyere dato. Boken er velskrevet og lettlest. Leger med spesiell interesse for smerteproblemer hos eldre vil ha glede og nytte av å lese den.

Anbefalte artikler