Harald A. Nygaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald A. Nygaard

Harald A. Nygaard
15.05.2008
Heiberg, AN. Endring og undring Jakten på alderdommen. 208 s. Oslo: Cappelen, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-26878-7 Undertittelen – Jakten på alderdommen – røper linjer i Astrid Nøklebye Heibergs...
Harald A. Nygaard
05.10.2006
Gibson, Stephen J. Weiner, Debra K. Pain in older persons 432 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2005. Pris USD 81 ISBN 0 -931092 -59 -0 Smerte er en ikke ukjent erfaring for mange eldre...
Harald A. Nygaard
07.10.2004
I Tidsskriftet nr.15/2004 kommenterer Aakhus det behandlingsmessige tomrom som har oppstått etter informasjonsskriv fra produsentene av risperidon og olanzapin vedrørende behandling av...
Dag Årsland, Knut A. Engedal, Harald A. Nygaard, Jukka Louhija, Ingun Ulstein, Marianne Holm
28.05.2003
Alzheimers sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ hjernesykdom som medfører gradvis svekkelse av hukommelse og andre mentale funksjoner, redusert evne til å gjennomføre daglige...
Harald A. Nygaard
20.03.2002
Med medisinsk institusjon forstås her en institusjon hvor diagnostisering og behandling av sykdom i videste forstand er den primære målsetting. Det innbefatter også langtidsbehandling av kronisk...
Harald A. Nygaard
30.04.2002
I Tidsskriftet nr. 8/2002, side 824, siste avsnitt skal stå: I denne sammenheng er det interessant å merke seg at mens Helsedepartementet svekker sykehjemmenes status som medisinske institusjoner ved...
Harald A. Nygaard
10.05.2001
Basert på særoppgave ved medisinstudiet av Hilde Haugedal Nordal og Torgunn Kursetgjerde, Universitetet i Bergen, 1996 (14) De fleste personer som innlegges i sykehjem har vansker med å klare seg i...
Svein Ivar Fylkesnes*, Harald A. Nygaard
30.03.2000
Hypotyreose er en sykdom med variert symptomatologi. Blant annet kan den føre til kognitiv svikt og er i denne sammenheng en viktig differensialdiagnose ved utredning av demenssykdommer. Prevalensen...
Harald A. Nygaard, Mala Naik, Sabine Ruths
30.10.2000
Sykehjem er en hjørnestein i eldreomsorgen. Sykehjemmenes oppgaver fremgår av ”Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie”, og oppgavene spenner over et vidt felt: medisinsk...
Torgeir Bruun Wyller, Harald A. Nygaard
21.04.2005
Bemanningsnormer er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig virkemiddel for å heve kvaliteten på norske sykehjem Tidsskriftet starter i dette nummeret en artikkelserie om sykehjemsmedisin. Serien blir...
Harald A. Nygaard, Marit Jarland
19.05.2005
Smerte er et hyppig forekommende problem for mange eldre. Dette skyldes økt prevalens av kroniske lidelser som ledsages av smerte. Undersøkelser har vist at 45 – 80 % av sykehjemspasienter har...