Fysisk helsetilstand hos personer som søker uføretrygd

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Andelen av befolkningen som mottar uføretrygd har vært jevnt økende i de senere år. Mer enn hver tredje uførepensjonist har muskel- og skjelettplager som hoveddiagnose. Hensikten med denne studien var å kartlegge den somatiske helsetilstanden hos personer som har søkt uføretrygd pga. slike lidelser.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . 200 personer som hadde søkt uføretrygd ble etter henvisning fra trygdekontoret undersøkt med tanke på fysisk funksjon, selvopplevd helse og livsstilsfaktorer. De med tilstrekkelige norskkunnskaper besvarte fem delskalaer av Short Form 36 (SF-36).

  Resultater

  Resultater

  . Median alder var 55 år (spredning 23 – 67 år). Det var 64 % kvinner. Om lag en firedel var fra ikke-vestlige land. To av tre søkere hadde mindre enn 13 års skolegang, og 55 % hadde vært i et serviceyrke. 59 % av de undersøkte drev aldri moderat anstrengende fysisk aktivitet. Fedme forelå hos nesten en firedel. Blant de 94 som fullførte ergometersykkeltest lå indirekte beregnet maksimalt oksygenopptak på ca. 20 ml/kg/min (median). Myofascielle smerter og slitenhet var de dominerende årsakene til uførhet, mens relevante objektive funn forekom relativt sjelden. Gruppen skåret signifikant lavere på alle delskalaer av SF -36 sammenliknet med normerte aldersjusterte verdier.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Undersøkelsen indikerer en høy grad av subjektiv helse- og funksjonssvikt hos personer som søker uføretrygd for plager i støtte- og bevegelsesapparatet. Den trygdemedisinske vurderingen vanskeliggjøres av den lave andelen med påvisbar organisk lidelse.

  Abstract

  Background.

  There has been a steady increase in the number of Norwegian disability pensioners during the last decade. The main diagnosis is a musculoskeletal disorder in more than one third. The aim of this study was to investigate the health condition of those who apply for disability pension due to musculoskeletal complaints.

  Material and methods.

  200 applicants were examined clinically, with emphasis on physical function, self-rated quality of life and lifestyle-related factors. Current self-evaluated somatic health was evaluated in those with adequate Norwegian language proficiency, by use of five subscales of the Short Form Questionnaire (SF-36).

  Results.

  The median age was 55 years (range 23 – 67) and 64 % were women. Approximately one fourth of the applicants were of non-Western origin. About two thirds had less than 13 years of education and 55 % had worked in the service-sector. 59 % never did any moderately vigorous exercise. About one in four were obese. The estimated maximal oxygen uptake for the 94 who completed a submaximal ergometer bicycle endurance test, was about 20 ml/kg/min (median). Myofascial pain syndromes and fatigue were the dominant complaints. Relatively few applicants showed relevant objective signs of disease. SF-36 scores for this group were significantly lower than those for age-adjusted population-based norms.

  Interpretation

  . Those who apply for a disability pension because of musculoskeletal complaints have a low degree of self-appraised health and physical functioning, and there is a paucity of objectively verifiable disease.

  Artikkel

  Det siste tiåret har det vært en jevnt økende andel av befolkningen som mottar uføretrygd. Ved utgangen av 2005 var det til sammen 319 691 uføretrygdede, hvorav andelen med muskel- og skjelettplager som hoveddiagnose utgjorde vel en tredel. Dette gjenspeiler den høye forekomsten av slike plager i befolkningen. Det antas at så mange som 80 % av den voksne befolkning har smerter i bevegelsesapparatet i større eller mindre grad, omtrent én av åtte har slike plager i betydelig grad (1).

  Trygdeetaten har pålitelig statistikk over demografiske forhold som alder, bosted og diagnoser hos personer som mottar trygdeytelser. Slike data gir imidlertid begrenset klinisk informasjon. Fra trygdepolitisk hold er det uttrykt ønske om at legen i større grad skal vektlegge funksjon ved vurdering av arbeidsevne.

  Det foreligger begrenset kunnskap om selvopplevd helse, funksjon og livskvalitet hos trygdemottakere med muskel- og skjelettplager. Undersøkelse av personer som har søkt uføretrygd på grunn av slike plager har inngått i forfatterens arbeidsfelt som samarbeidende spesialist. Hensikten med denne studien har vært å kartlegge somatisk helsetilstand hos personer som har søkt uføretrygd pga. muskel- og skjelettlidelser.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Utvalget består av 200 personer som ble undersøkt fortløpende i løpet av 2004. Samtlige var blitt henvist fra trygdekontoret etter å ha søkt full eller gradert uføretrygd. Demografiske variabler og relevante livsstilsfaktorer, inkludert mosjonsvaner og røyking, ble registrert. Data om søkergruppen ble sammenliknet med data fra relevante befolkningsundersøkelser (2) – (6).

  Samtlige søkere gjennomgikk klinisk fysikalskmedisinsk undersøkelse. Spesifikke diagnoser som ble påvist klinisk eller ved supplerende undersøkelser ble registrert. Kroppsmasseindeks ble beregnet. Indirekte beregning av maksimalt oksygenopptak (VO2 maks) ble gjort etter submaksimal ergometersykkeltest (Åstrands protokoll) (7). Sykkelen (Øglænd Bodyguard 980 med elektromagnetisk avbremsing) ble kalibrert for ca. hver tiende test. Maksimalt oppnådd puls ble registrert med pulsklokke. Minstekravet for beregning av maksimalt oksygenopptak var at testpersonen klarte å sykle i tre minutter på 50 watt og oppnådde 120 i sluttpuls.

  Søkere med tilstrekkelige norskkunnskaper besvarte deler av Short Form 36 (SF-36) (8). Dette er et generisk måleinstrument for å kartlegge selvopplevd helse og livskvalitet. Delskalaene «Fysisk funksjon,» «Fysiske rollebegrensninger», «Smerter», «Vitalitet og energi» og «Sosial funksjonsevne» ble brukt i denne undersøkelsen. Delskalaene «Mental helse», «Mental rollefunksjon» og «Generell helse» ble utelatt, idet siktemålet først og fremst var kartlegging av fysisk funksjon. Høyest og lavest oppnåelige skåre på hver delskala er henholdsvis 100 og 0. En versjon i norsk oversettelse er funnet valid og pålitelig (9). SF-36-skårene ble sammenliknet med norske normerte aldersjusterte verdier (10) og med skårene hos en gruppe norske leddgiktspasienter (11).

  Til analysene ble statistikkprogrammet MedCalc, Version 8.1.1.0, 2005, brukt (12). Khikvadrattest ble benyttet for analyse av nominale og ordinale data. T-test ble benyttet på normalfordelte og Mann-Whitneys U-test på ikke-normalfordelte kontinuerlige data. Logistisk og multippel regresjon ble brukt for å studere sammenhengen mellom utfallet av ergometersykkeltest og relevante forklaringsvariabler.

  Resultater

  Resultater

  Demografiske og kliniske variabler

  Demografiske og kliniske variabler

  Søkerne var i alderen 23 – 67 år (median alder 55 år). Om lag to tredeler var kvinner, og 39 % var enslige (tab 1). Nesten en firedel var fra ikke-vestlige land. To tredeler av søkerne hadde inntil 12 års skolegang. Det var ingen signifikant sammenheng mellom alder og utdanningsvarighet. Vel halvparten av søkerne hadde vært i serviceyrker (inkludert rengjøring), de resterende fordelte seg nokså likt på manuelle yrker og skole-, helse- eller sosialvesen. Hos omtrent halvparten hadde både lidelsen og uførheten vart i 3 – 10 år.

  Tabell 1  

  Demografiske variabler og varighet av symptomer og uførhet i søkergruppen (n = 200) sammenliknet med relevante referanseverdier

  Antall (%)

  Forventet (%)

  Referanse

  P-verdi (khikvadrat)

  Kjønn

   Kvinne

  128 (64)

  47

  2

  0,001

   Mann

  72 (36)

  53

  Sivilstatus enslig

  77 (39)

  36

  2

  0,4

  Skolegang > 12 år

  67 (34)

  47

  2

  0,005

  Ikke-vestlig innvandrer

  48 (24)

  13

  3

  0,0001

  Yrkeskategori

   Manuell

  34 (18)

  14

   Kontor/service

  109 (55)

  53

  2

  0,4

   Helse/sosial/skole

  48 (24)

  33

  Varighet av symptomer

   > 10 år

  48 (24)

   > 3 og ≤ 10 år

  102 (51)

  Varighet av uførhet

   > 10 år

  13 (7)

   > 3 og ≤ 10 år

  102 (51)

  Hos alle unntatt én av søkerne var smerter i bevegelsesapparatet hovedårsak til uførheten. Om lag to av tre søkere hadde smerter i mer enn én region, hos de øvrige forelå mer avgrensede smerter (tab 2). Det var sikre ortopediske funn hos 12 %, nevrologiske funn hos 7 % og revmatologiske funn hos 3 % av søkerne. Mer enn fire av fem hadde uspesifikke muskel- og skjelettplager, uten objektive funn (tab 3). Diabetes mellitus og kardiovaskulær lidelse, inkludert hypertensjon, var de hyppigste komorbide somatiske tilstander utenom lidelser i støtte- og bevegelsesapparatet (tab 3).

  Tabell 2  

  Kliniske, antropometriske og livsstilsrelaterte variabler hos søkergruppen (n = 200) med relevante referanseverdier

  Variabel

  Antall (%)

  Forventet (%)

  Referanse

  P-verdi (khikvadrat)

  Smertefordeling på region

   Nakke ± utbredelse

  19 (10)

   Skulder og/eller overekstremitet

  9 (5)

   Rygg ± utbredelse

  32 (16)

   Hofte og/eller underekstremitet

  10 (5)

   Mer enn én region

  129 (64)

   Ingen smerter

  1 (0,5)

  Objektive funn

   Revmatologiske

  6 (3)

   Ortopediske

  24 (12)

   Nevrologiske

  13 (7)

  Kroppsmasseindeks ≥ 30 kg/m²

   Totalt

  46 (23)

  7

  4

  0,0001

   Kvinner

  30 (24)

  13

  5

  0,0001

   Menn

  16 (23)

  14

  5

  0,0005

  Treningsaktivitet¹

   Aldri

  118 (59)

  16

   Opptil en gang i uken

  15 (8)

  35

  6

  0,0001

   Mer enn en gang i uken

  67 (33)

  50

  Beregnet maksimalt O₂-opptak (ml/min/kg), median (spredning)

   Kvinner (n = 64)

  20 (12 – 38)

   Menn (n = 30)

  21 (9 – 44)

  [i]

  [i] ¹  Minst 1/2 time + svett/andpusten

  Tabell 3  

  Diagnoser registrert hos søkerne (n = 200)

  Diagnose

  Antall (%)

  Uspesifikk muskel- og skjelettlidelse

  164 (82)

  Gonartrose

  4 (2)

  Annen artrose

  9 (4,5)

  Spesifikk skulderlidelse

  9 (4,5)

  Annen spesifikk muskel- og skjelettlidelse

  8 (4)

  Diabetes mellitus

  17 (8,5)

  Kardiovaskulær lidelse/hypertensjon

  15 (7,5)

  Revmatogisk, hematologisk, endokrin lidelse eller infeksjon

  6 (3)

  Alkoholisme/narkomani

  5 (2,5)

  Astma/kronisk obstruktiv lungesykdom

  4 (2)

  Kreft

  3 (1,5)

  Arvelig eller ervervet lidelse

  3 (1,5)

  Clusterhodepine

  1 (0,5)

  Menières sykdom

  1 (0,5)

  29 % oppga at smertene forverret seg ved ubekvemme bevegelser/stillinger, varierte aktiviteter ga lindring hos 13 %. 15 % oppga at de tidligere hadde pådratt seg skade på fritiden, 10 % var blitt skadet under arbeid (ikke nødvendigvis årsaksmessig knyttet til uførheten). 27 % av de undersøkte hadde gjennomgått ortopedisk inngrep i en eller annen form.

  37 % var dagligrøykere. En tredel mosjonerte mer enn én gang i uken i minst en halv time, slik at de ble svette eller andpustne (tab 2). Median kroppsmasseindeks hos kvinnene var 25 kg/m², hos mennene 26 kg/m². Overvekt (kroppsmasseindeks ≥ 25 kg/m² og < 30 kg/m²) forelå hos 37 %, fedme (kroppsmasseindeks ≥ 30 kg/m²) hos nesten hver fjerde søker (tab 2).

  SF -36

  SF -36

  48 søkere (hvorav 45 ikke-vestlige innvandrere) besvarte ikke SF-36 på grunn av for svake norskkunnskaper, og to besvarte ikke skjemaet av andre årsaker. De 150 som besvarte, skåret generelt svært lavt på de fem utvalgte delskalaene (fig 1). De med smerter i nakke og/eller overekstremiteter skåret signifikant bedre på «Fysisk funksjon» og «Vitalitet» enn de med ryggsmerter eller smerter i mer enn én region (data ikke vist). Samtlige middelverdier lå signifikant lavere enn aldersjusterte normerte verdier. Bortsett fra på delskalaen «Fysisk funksjon» var skårene også signifikant lavere enn hos en gruppe leddgiktspasienter (11). Det forelå signifikant intern korrelasjon mellom skalaen «Fysisk funksjon» og de øvrige fire delskalaene (Spearmans rho, p = 0,0001).

  Ergometersykkeltest

  Ergometersykkeltest

  20 personer ble ekskludert fra ergometersykkeltest av medisinske eller andre årsaker (inkludert de som aldri hadde syklet). Av de øvrige 180 klarte 94 (52 %) å gjennomføre den oppsatte testprotokollen. Beregnet maksimalt oksygenopptak varierte fra 9 ml/kg/min til 44 ml/kg/min, median 20,5 ml/kg/min (tab 2). Multivariat analyse med oksygenopptak som effektvariabel viste ikke signifikant sammenheng med forklaringsvariablene kjønn, alder, aktivitetsnivå, varighet av uførhet eller SF-36-skårer.

  86 søkere gjennomførte ikke ergometersykkeltesten, enten på grunn av smerter (n = 42), slitenhet (n = 15), en kombinasjon av disse (n = 14) eller fordi de ikke ønsket å forsøke (n = 15). Logistisk regresjon med ikke-gjennomført test som effektvariabel viste signifikant sammenheng med lavt fysisk aktivitetsnivå (OR 4,10, 95 % KI 1,94 – 8,48, p = 0,0002), status som ikke-vestlig innvandrer (OR 17,38, 95 % KI 3,86 – 78, 27, p = 0,0002) og lav skår på delskalaen «Fysisk funksjon» (OR 1,08, 95 % KI 1,05 – 1,13, p = 0,0001). Det var ingen sammenheng med øvrige forklaringsvariabler.

  Aktivitetsnivå versus øvrige variabler

  Aktivitetsnivå versus øvrige variabler

  Aktivitetsnivå ble dikotomert i en passiv (mosjon en dag i uken eller sjeldnere) og en aktiv gruppe (mosjon minst to dager i uken) (tab 4). I gruppen passive var gjennomsnittsalder og kroppsmasseindeks noe lavere. I denne gruppen var det også en lavere andel som fullførte ergometersykkeltest, høyere andel ikke-vestlige innvandrere og lavere skår på «Fysisk funksjon» og «Vitalitet». Hos dem som fullførte sykkeltesten var beregnet maksimalt oksygenopptak likt i de to aktivitetsgruppene.

  Tabell 4  

  Sammenheng mellom mosjonshyppighet og øvrige variabler

  ≤ 1 g/uke

  > 1 g/uke

  Mosjonshyppighet

  n = 131

  n = 67

  P-verdi

  Kroppsmasseindeks (kg/m²) (median)

  25

  27

  0,04

  Alder (år) (median)

  53,3

  56,4

  0,014

  Dagligrøyker (%)

  39,7

  29,9

  0,085

  Skole ≤ 12 år (%)

  71,0

  56,7

  0,06

  Kvinne (%)

  62,0

  72,9

  0,092

  Ikke-vestlig innvandrer (%)

  38,2

  3,0

  0,0001

  Fullført sykkeltest (%)

  32,1

  77,6

  0,0001

  Maks VO₂ (median)

  20,5

  20,5

  1

  SF -36, median (95 % KI)

  Fysisk funksjon

  50 (45 – 55)

  60 (55 – 65)

  0,0047

  Fysisk rolle

  0 (0)

  0 (0)

  1

  Smerter

  22 (22 – 31)

  22 (22 – 31)

  0,17

  Vitalitet

  25 (15 – 28)

  35 (30 –  44)

  0,0040

  Sosial funksjon

  50 (38 – 50)

  50 (39 – 50)

  0,98

  Diskusjon

  Diskusjon

  Smerter og slitenhet var de dominerende helseplagene i denne gruppen av uføresøkere. Materialet er antakelig ganske representativt for dem som søker uføretrygd i Oslo, men ikke nødvendigvis for søkere bosatt i andre regioner. Kvinner, personer med mindre enn 12 års skolegang og ikke-vestlige innvandrere var overrepresentert, mens yrkesbakgrunn og sivilstatus avvek lite fra det forventede. Det ble rapportert gjennomgående betydelig dårligere fysisk helse og funksjon enn i en aldersjustert referansegruppe.

  Gruppens dårlige selvopplevde helse står i kontrast til den lave forekomsten av objektive funn ved den kliniske undersøkelsen. Også andre har funnet et avvik mellom selvrapportert funksjon og observert funksjon, særlig ved foreliggende arbeidsuførhet og psykiske problemer (13). Den lave andelen av søkere som klarte å gjennomføre lett ergometersykling, kan være uttrykk for samme mekanisme. En svakhet ved studien er at de SF-36-skalaene som kartlegger psykiske aspekter ved uførhet (bortsett fra slitenhet), ikke ble inkludert.

  Indirekte beregning av maksimalt oksygenopptak er mindre nøyaktig enn testing med direkte metoder, med en standardfeil på ca. 15 % (7). Det må antas at målefeilen øker ved lavere intensitetsnivå, hvilket er relevant i forhold til søkergruppen, som gjennomgående avsluttet på lavt belastningsnivå. De påviste testverdier bør således tolkes med varsomhet.

  I en norsk studie fra midten av 1960-årene av yrkesaktive menn i alderen 50 – 66 år ble det funnet en maksimalverdi av VO₂ på gjennomsnittlig ca. 35 ml/kg/min (14). Det beregnede oksygenopptaket i søkergruppen lå altså på ca. 60 % av dette. Det virker rimelig å anta at et lavt maksimalt oksygenopptak kan innebære økt risiko for uførhet, i det minste uegnethet for fysisk krevende yrker.

  Andelen fysisk inaktive blant søkerne var signifikant høyere enn det som fremkom i en norsk spørreundersøkelse (6), selv om det må tas forbehold om at det i vår studie ble brukt noe strengere mosjonskriterier. At færre i gruppen fysisk inaktive maktet å gjennomføre ergometersykkeltest, er ikke særlig overraskende, derimot er det uventet at det ved testing hos dem som oppgav høyest aktivitetsnivå ikke var høyere oksygenopptak. Dette kan tyde på at disse ikke trener på et nivå som gir bedret kondisjon, eller at aktiviteten har vært av for kort varighet til å gi målbar effekt på kondisjonen.

  Andelen personer med fedme var signifikant høyere enn forventet. Forholdet mellom uførhet og overvekt er sammensatt, idet betydelig overvekt både er forbundet med medisinske komplikasjoner og med lav sosioøkonomisk status. I en studie fra USA ble det funnet at fedme medførte økt sykefravær, også når man kontrollerte for konfunderende variabler (15). Fedme, bløtdelssmerter og inaktivitet kan tenkes å virke gjensidig forsterkende. Fedme kan antakelig også gi økt risiko for utvikling av depresjon (16).

  De helsemessige og sosiale forskjellene mellom bydelene i Oslo er store – større enn forskjellene mellom norske kommuner (5). Sosiale ulikheter slår ut i betydelige forskjeller i morbiditet og mortalitet. Lav sosioøkonomisk status er knyttet til høy forekomst av muskel- og skjelettplager, og særlig til utbredte smertetilstander (17). Uheldige livsstilsfaktorer, som røyking, mangel på fysisk aktivitet og overvekt, er også hyppigere i lavere sosiale lag, og må antas å påvirke den fysiske yteevne. Mangelfull skolegang (og hos innvandrere også mangelfulle norskkunnskaper) gir dårlige muligheter for annet enn tungt eller ensidig manuelt arbeid, hvilket må antas å øke risikoen for belastningslidelser. Også andre har påvist at lav sosioøkonomisk status, deriblant lav utdanning, gir økt risiko for uførhet (18).

  Den høye andelen ikke-vestlige innvandrere i materialet gjenspeiler i noen grad gruppens relativt høye konsentrasjon i Oslo-området, men selv når man tar høyde for dette, er innvandrergruppen overrepresentert i materialet. Dette kan være relatert både til vansker på dagens arbeidsmarked og til kulturelle og medisinske faktorer. Ikke-vestlige innvandrere i Oslo rapporterer betydelig dårligere helse enn etnisk norske og vestlige innvandrere (5). Data fra 1990-årene gir antakelig ikke grunnlag for å hevde at det blant ikke-vestlige innvandrere generelt er en høyere andel av uføretrygdede, men for noen avsenderland er andelen trygdede svært høy (19). Innvandrere fra de samme land var overrepresentert i vårt materiale.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Resultatene fra denne studien indikerer at de fleste som søker uføretrygd pga. lidelser i bevegelsesapparatet har betydelige helseplager, ofte gjennom mange år. Det synes å være sammensatte årsaker til funksjonssvikten. Smerter, slitenhet, lav fysisk yteevne, uheldig livsstil og sosioøkonomiske belastninger kan virke gjensidige forsterkende – og det kan ende med uførhet. Uførheten kan sjelden knyttes til mer alvorlige, velavgrensede somatiske lidelser, tilstanden må heller vurderes som uttrykk for svekkede mestringsressurser, manglende tilrettelegging på arbeidsplassen og marginale attføringsmuligheter. En strategi for å få ned tilveksten av uføretrygdede må ta hensyn også til slike faktorer.

  Jeg takker Anne Keller for verdifulle faglige kommentarer.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media