Annonsering skapte debatt

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Man burde ikke tillate annonser fra legemiddelindustrien i Fagnytt, mente en rekke psykiatere under årsmøtet til Norsk psykiatrisk forening.

– Nå som vi har kuttet kontakten med industrien, burde det også gjelde annonsering, sa én. En annen sa seg enig, og påpekte at annonseringen ville kunne så noe tvil om habiliteten i forhold til legemiddelindustrien. En tredje sa seg ikke enig, og mente at så lenge Tidsskrift for Den norske lægeforening tok imot annonser, så burde man følge samme mal som moderforeningen.

Debatten oppsto under gjennomgangen av budsjettet for 2007, der det ble påpekt at det var budsjettert med annonseinntekter i forbindelse med Fagnytt. Annonsedebatten omhandlet derfor både økonomi og etikk. Enkelte av debattantene ga uttrykk for at man burde bestemme seg for om dette var en ren etikkavgjørelse eller om det dreide seg om budsjettet.

– Vil det bli problemer med budsjettet om annonseinntektene faller bort? Har det noe å si for utgiftene med å sende ut Fagnytt på papir? lurte en årsmøtedeltaker på.

Etter planen skal papirutgaven fases ut etter hvert og bare bli webbasert. Flere mente at det var bedre å lese den på papir, og at man uansett av hensyn til eldre medlemmer ikke burde droppe papirutgave med det første. En av deltakerne mente at en kunne få både i pose og sekk.

– En kan jo bare legge på kontingenten, det har vi da råd til. Da kan vi fjerne annonsene, men samtidig beholde papirutgaven, argumenterte han. Diskusjonen om å fjerne annonsene ga ikke noen endelig konklusjon. Mens noen mente at det var et budsjettspørsmål, hevdet en annen at dette dreide seg om forslag til vedtektsendring som krevde at man meldte fra tre måneder i forveien. Etter diskusjonen ble det derfor stemt for at årsmøtet påla styret å jobbe videre med saken og legge den frem på neste årsmøte, og med to alternative budsjetter.

Anbefalte artikler