Kirurgisk behandling mer effektivt enn slanking

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Vektreduserende kirurgi er mer effektivt enn annen behandling.

Studien omfattet 80 personer med mild til moderat fedme (kroppsmasseindeks 30 – 35 kg/m²) (1). De ble randomisert til laparoskopisk gastrisk banding eller et program med lavkaloridiett, farmakoterapi og livsstilsendringer i 24 måneder.

Etter to år hadde deltakerne i kirurgigruppen større vekttap, lavere forekomst av metabolsk syndrom og større økning i livskvalitet (SF-36) enn de andre. I kirurgigruppen hadde de tatt av 22 % av den opprinnelige vekten (95 % KI 19 – 24 %), mens i slankegruppen var vekttapet bare 6 % (95 % KI 3 – 8 %).

– Overvektskirurgi er i dag akseptert som den mest effektive behandlinga ved kroppsmasseindeks over 40 kg/m², alternativt over 35 kg/m² med alvorleg fedmerelatert tilleggssjukdom. Det er dokumentert at overvektskirurgi i ei slik pasientgruppe reduserer mortalitet og er samfunnsøkonomisk kostnadssparande. Denne studien viser at kirurgi er mer effektivt enn grundig livsstilsbehandling også for pasientar med kroppsmasseindeks under 35 kg/m², sier overlege Villy Våge ved Kirurgisk avdeling, Førde sentralsjukehus.

– Men med kirurgisk intervensjon er det, i motsetnad til livsstilsintervensjon, risiko for sjukdom og død. Vi treng studiar med større pasientvolum følgd over lengre tid der ein balanserar risikoen ved kirurgi mot risikoen ved livsstilsintervensjon i ei pasientgruppe med så låg kroppsmasseindeks før ein eventuelt endrar kriteria for kirurgi. I mellomtida må vi her i landet konsentrere oss om å byggje opp det kirurgiske tilbodet til dei som tilfredsstiller dagens kriterium, og vi må på det sterkaste oppmode styresmaktene om å få i stand eit nasjonalt krafttak for å førebyggje overvekt, sier Våge.

Anbefalte artikler