Effekt av cellegift mot magekreft

Jarle Breivik Om forfatteren
Artikkel

Perioperativ kjemoterapi øker overlevelsen ved operabel magekreft.

Pasienter med magekreft har generelt dårlig prognose, trass i kirurgisk fjerning av tumor. Tilleggsbehandling med cellegift har ikke gitt effekt i tidligere studier, men en ny studie tyder på at cellegift likevel kan bedre overlevelsen for denne pasientgruppen (1).

503 pasienter med resektabelt adenokarsinom i ventrikkel og nedre oesophagus ble randomisert til standard kirurgisk behandling eller cellegiftkurer før og etter operasjonen. Cellegiften besto av epirubicin, cisplatin og fluorouracil (ECF). Femårsoverlevelsen var 36 % i kjemoterapigruppen mot 23 % i kirurgigruppen (p = 0,0009). Overlevelse uten progrediering av sykdommen var også signifikant bedre i kjemoterapigruppen (hasardratio 0,66; 95 % KI 0,53 – 0,81).

– Dette er en viktig studie som vi har ventet på. Den har krevd betydelig internasjonal innsats, med deltakelse fra over 50 sentre og 129 kirurger, sier professor Jon Arne Søreide ved Kirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus.

– Kun 42 % av de 250 pasientene som skulle ha cellegift, gjennomførte hele behandlingen. Det viser hvor vanskelig det er å gjennomføre slike studier. Selv om en randomisert studie vil kunne ivareta mange sider ved pasientseleksjon og behandlingsvalg, må vi likevel vurdere om resultatene er overførbare og tilstrekkelige for endring av nasjonale retningslinjer.

Det tok åtte år å inkludere et tilstrekkelig antall pasienter, som etter randomisering ble fulgt i 49 måneder i median. Eventuelt nye tilsvarende studier vil trolig anvende andre medikamenter eller behandlingskombinasjoner. I fagmiljøet må vi ta stilling til om resultatene gir grunnlag for endring av retningslinjene for behandling av disse pasientene. Selv om kunnskapsgrunnlaget er begrenset, blir spørsmålet hvor lenge vi kan vente med å tilpasse gjeldende behandlingspraksis, sier Søreide.

Anbefalte artikler