Diabetes hyppig ved iskemisk karsykdom

Odd Erik Johansen Om forfatteren
Artikkel

Over halvparten av alle pasienter med iskemisk hjerte- og karsykdom har anlegg for diabetes eller har utviklet diabetes uten å vite det. Det viser en norsk studie.

Studien omfattet 159 pasienter (gjennomsnittsalder 68 år) som ikke tidligere hadde fått påvist forhøyet blodsukkernivå (1). De var innlagt ved Sykehuset Asker og Bærum pga. hjerteinfarkt eller angina pectoris (n = 51), slag eller transitorisk iskemisk anfall (n = 51) eller claudicatio intermittens (n = 47). Mange hadde diabetes, nedsatt glukosetoleranse eller forhøyet fasteblodsukker. Henholdsvis 49 %, 55 % og 57 % i de tre gruppene hadde forhøyet blodsukkernivå målt fastende eller to timer etter peroral glukosebelastning – det vil si omtrent dobbelt så hyppig som i en aldersparet kontrollgruppe, hvor den samlede forekomsten var 29 %. Oddsratio for forhøyet blodsukkernivå var henholdsvis 1,7 (95 % KI 1,04 – 2,77), 1,9 (95 % KI 1,19 – 3,06) og 2,0 (95 % KI 1,25 – 3,19). Pasienter med kardiovaskulær sykdom hadde høyere nivå av proinflammatoriske markører og lavere nivå av antiinflammatoriske markører, og det var signifikant korrelasjon mellom grad av hyperglykemi og inflammasjon.

Undersøkelsen viser altså at en svært høy andel av pasientene med kardiovaskulær sykdom har forhøyet blodsukkernivå eller at de allerede har utviklet type 2-diabetes. Sannsynligvis er det også en aktivering av inflammasjonssystemet. Funnene er i samsvar med funn fra senere års studier av pasienter med hjerteinfarkt, men det er første gang dette er vist hos pasienter med claudicatio intermittens. Dette er den første studien i sitt slag som inkluderer en kontrollgruppe.

Vi anbefaler å måle blodsukkernivået, ev. også etter glukosebelastning, hos pasienter med hjerte- og karsykdom der resultatet kan ha betydning for terapi eller profylakse.

Anbefalte artikler