Nye standardvedtekter for de fagmedisinske foreningene

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spesialforeninger som i dag dekker en spesialitet, vil som følge av Legeforeningens nye lover vedtatt av landsstyret i mai 2006, være fagmedisinske foreninger fra årsskiftet.

  Legeforeningen ønsker å gjøre overgangen fra spesialforening til fagmedisinsk forening så ukomplisert som mulig for den enkelte forening. Omleggingen forventes ikke å medføre endringer av betydning mht. spesialforeningenes engasjement, men er hovedsakelig av organisatorisk karakter.

  I Legeforeningens nye lover, som ble vedtatt på landsstyremøtet i mai 2006, med ikrafttredelse 1.1. 2007, er det i § 1-3 fastsatt at fagmedisinske foreninger skal være obligatoriske organer i Legeforeningens organisasjon som avdelinger, på linje med lokalforeninger, yrkesforeninger og Norsk medisinstudentforening. En rekke lovbestemmelser får betydning for disse organisasjonsleddene, blant annet bestemmelser om obligatorisk medlemskap, innkreving av felles kontingent og organisatoriske bestemmelser for avdelingenes funksjon i Legeforeningens organisasjon. Det er allikevel lagt opp til at avdelingene skal være mest mulige autonome innenfor organisasjonsstrukturen.

  Godkjenning av fagmedisinske foreninger

  Godkjenning av fagmedisinske foreninger

  I § 3 - 6 -1 er det fastsatt at det skal være etablert en godkjent fagmedisinsk forening for hver godkjent spesialitet – i alt 43 per i dag. Spesialforeningene som i dag dekker en spesialitet, vil som følge av landsstyrets vedtak om nye lover, være fagmedisinske foreninger fra 1.1. 2007. Disse må anses godkjent som fagmedisinsk forening ved landsstyrets vedtak av lovene. Etter sentralstyrets syn kreves det derfor ikke et eksplisitt vedtak i hver enkelt forening om å søke sentralstyret om godkjenning som fagmedisinsk forening. Overgang til fagmedisinsk forening kan likevel formelt ikke gjennomføres før den enkelte spesialforening har gjort endringer i vedtektene slik at disse er i samsvar med Legeforeningens nye lover, og at de deretter har fått vedtektene eller vedtektsendringene godkjent av sentralstyret.

  Dersom det i fremtiden godkjennes nye hoved- eller grenspesialiteter eller gjøres andre endringer i den etablerte og godkjente spesialitetsstruktur, vil sentralstyret – i samråd med berørte fagmedisinske foreninger – ta initiativ til opprettelse av ny fagmedisinsk forening eller andre omlegginger som sikrer at det er samsvar mellom godkjent spesialitetsstruktur og fagmedisinsk foreningsstruktur.

  Sentralstyret har foreslått at de spesialforeninger som blir fagmedisinske foreninger, gjennomgår og fatter vedtak om nye vedtekter i løpet av høsten. Sentralstyret vil behandle reviderte vedtekter som om det er nye vedtekter for de fagmedisinske foreningene. Dersom sentralstyret skal kunne godkjenne disse før 1.1. 2007, må forslaget være sekretariatet i hende innen 1.12. 2006.

  Enkle og kortfattede vedtekter

  Enkle og kortfattede vedtekter

  I Legeforeningens nye lover er det forutsatt at avdelingenes regelverk skal betegnes som vedtekter, og i § 3-6-1, 2. ledd er det en forutsetning for å bli godkjent som fagmedisinsk forening at foreningens vedtekter ikke strider mot Legeforeningens lover. Dette har utgangspunkt i at Legeforeningens lover omfatter alle medlemmer og alle organisasjonsledd. Det innebærer også at en rekke bestemmelser i Legeforeningens lover gjør det unødvendig med tilsvarende regulering i avdelingenes vedtekter, selv om de tidligere lover/vedtekter i spesialforeningene har innehatt slike bestemmelser. Nye vedtekter for avdelingene kan derfor gjøres forholdsvis enkle og kortfattet – noe som særlig får betydning for de fagmedisinske foreningene, da disse tidligere ikke har vært en obligatorisk del av Legeforeningens organisasjon slik som fylkesavdelingene, Norsk medisinstudentforening og yrkesforeningene har vært.

  Sentralstyret har som en hjelp til spesialforeningenes forberedelser av vedtak om nye vedtekter for de fagmedisinske foreningene, utarbeidet en mal eller standardvedtekt. Malen er ikke ment å være uttømmende med hensyn til hva som skal reguleres i den enkelte fagmedisinske forening. Den vil også gi mulighet for alternative løsninger for å ivareta hensynet til den enkelte forenings autonomi. Ved utarbeidelse av malen er det søkt å unngå bestemmelser som overlapper med Legeforeningens lover, men av hensyn til informasjonsverdien er dette ikke helt unngått. Det er også forsøkt å unngå for mange paragrafhenvisninger til Legeforeningens lover. De fagmedisinske foreningene må derfor aktivt anvende Legeforeningens lover ved siden av egne vedtekter.

  Alle de berørte spesialforeningene har mottatt brev med utfyllende informasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media