Hjerneskade og skolegang

Bernt J. Due-Tønnessen Om forfatteren
Artikkel

Dalin, Roar

Hasli, Elinor

Killi, Eli Marie

Eleven med ervervet hjerneskade

En veileder basert på nevropedagogisk tenkning. 102 s, tab, ill. Gjøvik: Øverby kompetansesenter, 2006. Pris NOK 250

ISBN 82 -90847- 21-1

Boken er rettet mot skoleverket, men også andre som har kontakt med eller arbeider med barn eller unge som har pådratt seg en hjerneskade av større eller mindre omfang kan ha utbytte av den. Forfatterne har lagt vekt på å forklare hvordan forskjellige skader kan virke inn på og påvirke den enkeltes funksjonsnivå særlig i forhold til skolen. Problemene illustreres ved bruk av typiske sykehistorier med etterfølgende forklaringer og forslag til tiltak. Tilnærmingen er nevropedagogisk og bygger på anvendt nevropsykologi.

Den er bygd opp som en veileder, i et språk som gjør at interesserte lesere med forskjellig bakgrunn kan forstå og ha utbytte av innholdet. Øverby kompetansesenter, som står bak utgivelsen, er del av et statlig spesialpedagogisk støttesystem rettet mot skoleverket. Virksomheten er rådgivning og kompetanseoppbygging.

Det er gode beskrivelser av generelle og spesielle skademekanismer og sekveler etter skade og de ofte enkle tiltak som kan være aktuelle for bedre rehabilitering og tilpasning. Man får en god innføring i et begrepsapparat som ikke alle har et forhold til – kanskje særlig viktig i skolen, men også for ansvarsgrupper, rehabiliteringsgrupper og andre som kommer i kontakt med elever/pasienter som har fått en hodeskade. Boken anbefales til alle som ønsker seg en kortfattet innføring i nevropedagogisk tenkning med hovedvekt på eleven og de muligheter som ligger i en godt planlagt og strukturert rehabilitering.

Anbefalte artikler