Treårig veiledet tjeneste

Hanne B. Riise-Hanssen Om forfatteren
Artikkel

Kravet til veiledet tjeneste for å kunne praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon, er utvidet fra to til tre år.

Ordningen som trådte i kraft 1.1. 2006, er regulert i forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon av 19.12. 2005. Ordningen innebærer et nytt ettårig veiledningsopplegg som kan gjennomføres ved at legen tiltrer en ledig fastlegehjemmel med et obligatorisk veiledningsopplegg. Som alternativ til veiledet tjeneste i kommunehelsetjenesten kan legen tiltre stilling som lege under spesialisering i sykehus.

Kravet er avgrenset til å gjelde leger som ønsker å utøve kurativ, pasientrettet virksomhet innenfor kommunal allmennlegetjeneste som helt eller delvis finansieres gjennom refusjon fra folketrygden. Veiledet tjeneste er ikke et krav for å oppnå autorisasjon som lege eller for etablering av privat legevirksomhet uten offentlig finansiering, men et krav for å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. Det innføres ikke spesielle fastlegehjemler med veiledning. Leger som ikke har godkjent tre års praksis tildeles/tilsettes i vanlige fastlegehjemler, og kommunen skal så sørge for at legen oppnår godkjenning gjennom veiledning i tråd med gjeldende regelverk.

Privatpraktiserende leger som inngår fastlegeavtale med kommunen, leger som ansettes i kommunale fastlegestillinger og leger som ansettes i kliniske stillinger ved kommunal legevaktordning omfattes av kravet. Leger som tiltrer vikariat av inntil to måneders varighet i fastlegehjemmel eller kommunal fastlegestilling er unntatt fra kravet. Det gjelder heller ikke for leger som deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinære arbeid. Kravet til treårs veiledet tjeneste gjelder heller ikke for leger som per 31.12. 2005 arbeidet i en fastlegehjemmel eller stilling ved kommunal legevakt og har gjennomført minst to års veiledet tjeneste.

En fullstendig orientering om hele ordningen finnes på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=90519

Anbefalte artikler