Telefonsamtaler kan redde liv

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Å ringe til selvmordsforsøkere én måned etter utskrivning kan redusere antall nye selvmordsforsøk, viser fransk studie.

Studien omfattet 605 pasienter som hadde gjort et selvmordsforsøk med medikamenter og vært innlagt ved en av 13 akuttavdelinger i Nord-Frankrike (1). Pasientene ble randomisert til telefonkontakt en måned eller tre måneder etter utskrivning eller standardbehandling. Standardbehandlingen bestod vanligvis i henvisning til allmennpraktiker. Man lyktes med å få kontakt med 70 % via telefon. Pasientene ble fulgt opp i 13 måneder.

Blant dem som ble oppringt en måned etter utskrivning, var det færre som hadde gjort et nytt selvmordsforsøk enn blant kontrollpersonene (12 % mot 22 %, p = 0,03). Det ble imidlertid ikke påvist noen forskjeller blant dem som ble kontaktet tre måneder etter utskrivning. De som ringte var erfarne psykiatere.

– Det er få gode kontrollerte studier om intervensjon etter selvmordsforsøk. I en randomisert ett års oppfølgingsstudie av telefonkontakt fant man i Sverige ingen forskjell i antall nye selvmordsforsøk, det var 17 % i begge grupper (2). Blant dem som ikke allerede var i et behandlingsopplegg, hadde imidlertid de som det ble ringt til, mindre psykiatriske symptomer enn kontrollgruppen, sier overlege i psykiatri Øivind Ekeberg ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Aktiv oppfølging som i de aktuelle studier er lovende. Et slikt motivasjonsarbeid er nok mest hensiktsmessig overfor en undergruppe. Dette kan være et første skritt i oppfølgingen, men det viktigste blir de spesifikke tiltak overfor pasientenes hovedproblemer, sier Ekeberg.

Anbefalte artikler