Koloskopiscreening nytter – eller?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I flere land er det innført nasjonale screeningprogrammer for kolorektalkreft med koloskopi. Men det finnes ingen randomiserte studier som dokumenterer nytten av slik screening.

Nå er to studier av koloskopiscreening publisert i JAMA (1, 2). I den ene ønsket forskerne å finne ut ved hvilken alder man bør slutte med slik screening. Studien omfattet over 1 200 asymptomatiske personer (1). Prevalensen av neoplasier var 14 % i aldersgruppen 50 – 54 år og 29 % blant dem over 80 år. Selv om forekomsten av neoplasier øker med alderen, viste analysene at fordelen av screening blant de eldste trolig er mindre enn man tidligere har antatt.

I den andre studien ønsket forskerne å undersøke hvor lang tid det bør gå mellom to screeninger (2). Den retrospektive analysen omfattet data fra ca. 36 000 personer i Canada. De som hadde en negativ koloskopi, hadde 60 – 70 % redusert risiko for å utvikle kolorektalkreft sammenliknet med den øvrige befolkning. Den reduserte risikoen vedvarte i mer enn ti år.

– Screening for kolorektalkreft med koloskopi er et hett tema i flere vestlige land. De to nye studiene tar opp interessante temaer, men retrospektive design i begge studiene gjør at funnene må tolkes med forsiktighet. Det er tankevekkende at norske studier av samme problemstilling og med vesentlig bedre design ikke er omtalt i disse artiklene, sier forsker Michael Bretthauer ved Kreftregisteret.

– Det er et stort problem at det ikke finnes randomiserte studier der man har sett på nytten av koloskopiscreening. Det er en slik studie som trengs nå, noe som også påpekes i en lederkommentar i samme nummer av JAMA, sier Bretthauer.

Anbefalte artikler