Overfører finansieringsansvar

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Stortinget har vedtatt å overføre finansieringsansvaret for visse biologiske legemidler til regionale helseforetak.

Legeforeningen legger til grunn at vedtaket bygger på antakelsen om at dagens finansieringsordning fører til et overforbruk av disse legemidlene. Vedtaket vil imidlertid kunne svekke pasientenes rettigheter til lik tilgang til helsetjenester uavhengig av økonomi og bosted. Hvis det legges opp til at helseforetakene i større grad skal overta finansieringsansvaret for legemidler, bør dette være gjenstand for en langt bredere og grundigere utredning enn det som foreligger i denne saken, mener foreningen.

Når vedtaket likevel er fattet, anbefaler Legeforeningen at overføringen av finansieringsansvaret utsettes inntil det er gjort rede for konsekvensene for pasientbehandlingen, at ordninger for å sikre faglig begrunnet legemiddelbruk er etablert, samt at det fremkommer tydelige styringssignaler i bestillingsbrev og tildeling av midler fra sykehuseier. Det finnes i dag ikke nasjonale faglige retningslinjer for bruk av disse biologiske legemidlene på godkjente indikasjoner.

– Nasjonale retningslinjer er nødvendig for å sikre en enhetlig bruk av disse preparatene, mener foreningen, som finner det uheldig at vedtaket iverksettes før det foreligger nasjonale faglige retningslinjer og tydelige styringssignaler fra sykehuseier på området. De planlagte nasjonale retningslinjene skal være ferdigstilt i 2007.

Legeforeningen ser behovet for å ha kontroll på kostnadene i helsetjenestene. Imidlertid må ikke ønsket om kostnadskontroll stå i konflikt med faglige vurderinger av hva som er rett behandling. Det foreligger ikke en medisinsk-faglig begrunnelse som godtgjør å endre ansvaret for finansieringen av biologiske legemidler.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=102015

Anbefalte artikler