Skriftlig legemiddelreklame

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 10/2006 publiserer Håvard Rein Solhaug og medarbeidere en studie der skriftlig legemiddelreklame evalueres (1). Forfatterne konkluderer blant annet med at legemiddelreklame gjennomgående er ubrukelig i faglig sammenheng.

  Legemiddelindustriforeningen (LMI) mener det ikke er grunnlag for å trekke en så bastant konklusjon. Kunnskap om og forskrivning av legemidler skal selvfølgelig tuftes på korrekt faglig grunnlag. Dette hersker det ingen uenighet om. Reklamemateriell kan, brukt på riktig måte, likevel være et nyttig supplement i faglig sammenheng. For eksempel kan reklamen rette oppmerksomheten mot og øke interessen for problemstillinger som er belyst i vitenskapelige artikler.

  Vi har ikke til hensikt å trekke forfatternes vurderinger i tvil. Likevel er det slik at en vurdering av reklamemateriell innebærer en tolking av hva som er reklamepåstander og hva som er mer generelle utsagn som ikke nødvendigvis kreves dokumentert. Det er først når utsagnet kan anses å være en påstand om et preparats medisinske egenskaper eller verdi, at referanse kreves. Det kan også stilles spørsmål ved forfatternes utgangspunkt om at all reklame for legemidler skal være klinisk relevant for å være i tråd med bestemmelsene. Etter vår oppfatning er det avgjørende om opplysningene er egnet til å villede leseren. For eksempel er det tillatt med angivelse av farmakokinetiske egenskaper som ikke er dokumentert klinisk relevante, så lenge det gjøres slik at mottakeren forstår at det er farmakokinetikk.

  Vi stiller oss også undrende til noen av momentene i artikkelen rundt interessekonflikter (1). Det er nå engang slik at den overveiende delen av kliniske studier på legemidler gjøres i samarbeid med eller i regi av legemiddelindustrien. Det er da naturlig og selvfølgelig at interessekonflikter er angitt i publikasjonene. Selvfølgelig utgjør studier brukt til å dokumentere reklame et begrenset utvalg. Det er helt naturlig at det vil være en høyere andel av referanser med interessekonflikter i disse studiene enn i litteraturen generelt.

  Legemiddelindustriforeningen er svært opptatt av at industrien skal fremstå som troverdig og at helsetjenesten skal kunne ha tillit til vår informasjon om legemidler og til legemiddelreklame. Derfor ønsker vi denne typen undersøkelser velkommen. Funnene tar vi med oss i vårt videre arbeid med kontinuerlig å forbedre den faglige standarden på informasjonen fra industrien.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media