Politikk for helsefaglige studenter

Per Helge Måseide Om forfatteren
Artikkel

Rønning, Rolf

Vårt politiske Norge

En innføring i stats- og kommunalkunnskap. 3. tg. 356 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 398

ISBN 82-450-0349-2

«Vårt politiske Norge» er en lærebok i stats- og kommunalkunnskap, spesielt beregnet for studenter i helse- og sosialfag. Overfor Tidsskriftets lesere er det nærliggende å gi en vurdering av om boken kan ha en interesse utover dette, eksempelvis innen legers videreutdanning.

Oppbygningen er logisk. Første kapittel handler om å forstå samfunnet ut fra samfunnsvitenskapelig metode. Deretter følger generelle kapitler om politikk, makt og politiske ideologier, før kapitlene omhandler mer spesifikke temaer som massemedienes makt og politiske rolle, forvaltningen («lydig redskap eller sjølstendig maktfaktor?»), desentralisert offentlig myndighet og til slutt omstilling og endring i offentlig sektor, der særlig begrepet «New public management» (NPM) står sentralt.

Flere eksempler er hentet fra helsesektoren. Foretaksorganiseringen av spesialisthelsetjenesten behandles over fem sider. Fastlegereformen og omorganiseringen av den sentrale helseforvaltning (som nå er fire år gammel) er ikke omtalt. Så boken verken er eller utgir seg for å være en oppdatert lærebok i helsepolitikk. Flere kapitler er likevel av helsepolitisk interesse. Omtalen av New public management viser noen av de ideologiske drivkreftene bak omorganiseringen av spesialisthelsetjenesten.

Språket er et nokså radikalt bokmål, men enkelt og greit, og uten unødige faguttrykk. Stilen er knapp. Det er rikelig med referanser og noter som er samlet hver for seg sist i boken. For å sjekke hva som skjuler seg bak note 25, i kapittelet om medienes makt, må man først lete i notene (Eide og Hernes 1987) og så i referansene lenger frem («Død og pine», FAFO forlag). Det ville kanskje vært mer oversiktlig om notene var listet etter hvert kapittel med referansene samlet til slutt i boken. Ulempen er at teksten da ville blitt mer oppstykket.

Den største svakheten er den ujevne oppdateringen av fakta siden forrige utgivelse (år 2000). Mens beskrivelsen av Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) virker tilstrekkelig oppdatert, er omtalen av fylkeslegens og Fylkesmannens oppgaver overfor helsesektoren foreldet. Det nevnes ikke at fylkeslegens kontor for lengst er flyttet inn «på rot» hos Fylkesmannen eller at Statens helsetilsyn nå er det overordnede tilsynsorgan for sosialsektoren. De senere års omfattende endringer i den statlige helseforvaltningen er relevant for den primære målgruppen og burde ha fortjent en atskillig mer utdypende, og ikke minst oppdatert, analyse.

Oppsummert gir Vårt politisk Norge et solid inntrykk både hva angår språk, referanser og illustrasjoner, selv om den ujevne oppdateringen trekker ned. Forfatteren har valgt å gjennomillustrere stoffet med treffende karrikaturtegninger i svart-hvitt. Disse fungerer godt og liver opp teksten.

Om boken også skal bli aktuell som lærebok i samfunnsmedisinske fag og helseadministrasjon, må flere helsepolitiske temaer, og spesielt helseforvaltningens organisering, dekkes bredere og med større tyngde.

Anbefalte artikler