Perinatologi – hva er det?

Rolf Lindemann Om forfatteren
Artikkel

Martin, Richard J.

Fanaroff, Avroy A.

Walsh, Michele C.

Fanaroff and Martin’s Neonatal-perinatal medicine

Diseases of the fetus and infant. 8. utg. 2 036 s, tab, ill. 2 bd. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby, 2006. Pris GBP 158

ISBN 0-323-02966-3

Dette er 8. utgave av denne læreboken som først utkom i 1973. Forfatterne Fanaroff og Martin har nå med seg Michele C. Walsh som tredjeforfatter for å styrke kapitler som epidemiologi, perinatal service, forhold i omgivelsene etter fødsel og sentralnervesystemet. Bøkene har ellers over 100 medforfattere som gir presentasjonen ekstra styrke.

De mange utgavene i løpet av vel 30 år viser noe av populariteten og betydningen av en lærebok som omhandler tiden før, under og etter fødselen, det vil si perinatologi.

At boken er i to bind, gjør den mer upraktisk, men med et sidetall på over 2 000 ville den vært for stor i ett. På den annen side foreligger teksten også på en medfølgende CD, noe som gjør den lettere håndterbar og lettere å søke i, da man i registeret svært ofte finner henvisningen til det andre bindet, inntil man blir kjent med innholdet og plasseringen.

Innledningsvis gis det historiske overblikk over nyfødtmedisinens utvikling gjennom de siste hundreårene, et spennende innblikk i bl.a. «iatroepidemics» (skader som oppstår etter «antatt god behandling»). Her kan nevnes for lite surstoff for å forhindre øyeskader, kjerneicterus ved bruk av sulfapreparater, «gray baby syndrome» ved bruk av kloramfenikol, m.m.).

Hvert kapittel er delt inn i flere seksjoner, og henvisninger i teksten viser stort sett til en annen seksjon og ikke til sidetall. For meg var dette irriterende, da jeg ofte måtte bruke tid til å lete frem seksjon og så finne søkeordet i stedet for å kunne gå direkte til den aktuelle siden.

Ved tilfeldige søk på konkrete diagnoser, var disse ofte fordelt på flere kapitler og til tider i begge bindene. Det er klart at enkelte diagnoser må omtales under ulike kapitler, men her hadde en henvisning til sidetall og bind 1 eller 2 gjort det lettere.

Referanselisten er god og utfyllende med referanser opp til år 2004. At referanselisten er ordnet alfabetisk, gjør det lettere hvis man søker etter en spesiell forfatter innen et spesielt emne.

For alle lærebøker innen fagområdet er det slik at den ene er sterk på noen felter, mens en annen har sin styrke på andre områder. På den måten vil flere bøker innen neonatologi og etter hvert perinatologi utfylle hverandre. Derfor bør også denne utgaven være tilgjengelig ved alle avdelinger som har med syke nyfødte og for tidlig fødte barn å gjøre, og gjerne være i privat eie hos spesielt interesserte.

Bortsett fra de små innvendingene som er fremkommet (inntil man blir godt kjent med boken), er den absolutt å anbefale som standardverk ved landets nyfødtavdelinger.

Anbefalte artikler