Kokebok i medisinsk utdanning

Vegard Bruun Wyller Om forfatteren
Artikkel

Dent, John A.

Harden, Ronald M.

A practical guide for medical teachers

2. utg. 436 s, tab, ill. Oxford: Elsevier, 2005. Pris GBP 40

ISBN 0-433-10083-7

Ronald M. Harden er professor i medisinsk utdanning ved University of Dundee, mangeårig redaktør av tidsskriftet Medical Teacher og således en sentral skikkelse innen medisinsk pedagogikk. Denne boken som han har redigert sammen med ortopeden John A. Dent, inneholder bidrag fra om lag 50 kolleger. Formålet er praktisk, nemlig å redusere avstanden mellom pedagogisk teori og entusiastisk lærergjerning, slik det heter i forordet.

Hvert kapittel er ordnet i sju seksjoner. Under overskriften Studieplaner gjennomgås kjennetegn ved grunn-, videre- og etterutdanningen. Læringssituasjoner tar for seg forelesninger, smågruppeundervisning, ferdighetstrening osv. Læringsstrategier handler blant annet om integrasjon, selvstudium og problembasert læring. Undervisningshjelpemidler er konsentrert om mer tekniske sider av medisinsk utdanning, blant annet bruk av simulatorer og dataprogrammer. Under Studietemaer drøftes utfordringer knyttet til formidling av bestemte fagområder som kommunikasjon og etikk. Evaluering er viet en gjennomgang av ulike sider ved eksaminasjon, testing og sertifisering, mens siste del, Lærere og studenter, setter søkelyset på aktørene i undervisningssituasjonen.

Hvert enkelt kapittel har en noenlunde ensartet oppbygning med en kort introduksjon, en avsluttende oppsummering og rikelig med litteraturreferanser. Det er også tallrike margtekster som understreker hovedbudskapet, samt enkelte tabeller og grafiske fremstillinger.

Teksten er praktisk rettet – i tråd med redaktørenes uttalte intensjoner. Men der ligger også problemet. Boken har et kokebokaktig, instrumentelt preg, som i alle fall ikke klarer å vekke denne anmelders entusiasme. Noen ordentlig innføring i pedagogisk teori får man heller ikke – på dette punktet blir fremstillingen for grunn. Det forekommer nok enkelte gode tips for dem som er ansvarlig for å planlegge nye undervisningsopplegg, det være seg i grunn-, videre- eller etterutdanningen. Men er man på jakt etter teoretisk kunnskap om formidling eller inspirasjon til egen lærergjerning, finnes det langt bedre bøker.

Anbefalte artikler