Grei innføring i komplekst fagområde

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Agger, Ralf

  Andersen, Vagn

  Leslie, Graham

  Aasted, Bent

  Immunologi

  282 s, tab, ill. Frederiksberg C: Bifolia, 2005. Pris DKK 498

  ISBN 87-91319-129

  I takt med molekylærbiologiens landevinninger har faget immunologi utviklet seg svært raskt de senere år. Innsikten i samspillet mellom celler, signalsubstanser og immunsystemets ulike effektormekanismer øker stadig og likevel mangler stadig svarene på flere fundamentale spørsmål. Kompleksiteten kan synes overveldende, og de fleste regner det som krevende å sette seg inn i faget. For presoner som skal arbeide på et relativt høyt faglig nivå innenfor de aller fleste biologiske og medisinske fagområder, er det likevel nødvendig å ha en god basiskunnskap i immunologi. Innenfor medisin gjelder dette for rasjonell diagnostikk og behandling innenfor omtrent alle fagfelter og ikke minst for det store spekter av autoimmune sykdommer og lidelser som rammer bortimot 5 % av befolkningen.

  Valg av lærebok kan kreve flere overveielser. For mange kan valget stå mellom en noe større engelskspråklig bok og en ofte noe enklere bok på norsk eller på et språk innenfor det nordiske språkfellesskapet. Når det gjelder faguttrykk og nomenklatur, synes språkvalget ikke å være avgjørende. Den engelskspråklige dominans er uansett så sterk at skillet blir lite. For mange uttrykk finnes det ikke skandinaviske oversettelser som er kommet i praktisk bruk. For personer med språklig ordenssans kan det virker uryddig, men i praksis er det jo slik at det aller meste av faglitteratur av tyngde må leses og skrives på engelsk. For den som skal undervise i faget, er ofte en større engelskspråklig bok å foretrekke, både fordi den revideres hyppig og fordi illustrasjonene kan fås som CD-ROM og brukes i undervisningen. Det er nødvendig med mange og gode illustrasjoner til å vise prinsipper i et fag som immunologi.

  Denne danske læreboken er kommet i 4. tgave, med seks år siden forrige. Den er primært ment som en basal lærebok for medisin- og veterinærstudenter og finnes i dansk og svensk utgave. Den er velskrevet og relativt lettlest. Illustrasjonene er også gode, men enkelte kunne hatt noe mer tekst for å gi god forståelse. Boken kan være vel egnet for målgruppen av medisin- og veterinærstudenter, som lærebok på høyskolenivå, og som en «pensumbok» for mastergradstudenter. Hittil er den utgitt i fire utgaver på 26 år. Det er for sjelden for en lærebok i immunologi og vil fort begrense anvendeligheten dersom oppdateringer ikke kan komme oftere. Selv om den på en god måte dekker de sentrale felter innefor immunologien, så vil den være i minste laget for den som allerede har et grunnlag, men trenger å oppdatere seg innenfor fagfeltet og for den som trenger en fyllestgjørende oppslagsbok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media