Nytt legemiddel ved akutt koronarsyndrom

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Fondaparinuks reduserer blødningsrisikoen sammenliknet med lavmolekylært heparin og har like god antitrombotisk effekt.

Fondaparinuks (Arixtra) hemmer aktivert faktor X ved selektiv binding til antitrombin. Legemidlet er nylig blitt godkjent for behandling av venøs tromboembolisme. I en nylig publisert multisenterstudie ble fondaparinuks sammenliknet med enoksaparin (Klexane) hos pasienter med ustabilt koronarsyndrom (1).

20 078 pasienter ble randomisert til daglig administrering av enten fondaparinuks eller enoksaparin under sykehusoppholdet. Det var ingen forskjell i forekomsten av nye koronare hendelser eller død mellom gruppene (5,8 % mot 5,7 %). 2,2 % av pasientene i fondaparinuksgruppen hadde større blødninger innen ni dager etter inklusjon, sammenliknet med 4,1 % i enoksaparingruppen (RR 0,5; 95 % KI 0,44 – 0,61).

– Fondaparinuks har vist seg minst like effektivt som lavmolekylært heparin for forebygging av venøs tromboembolisme. Disse nye resultatene viser at midlet gir like god beskyttelse mot nye iskemiske hendelser som enoksaparin ved akutt koronarsyndrom, samtidig som risikoen for alvorlige blødninger reduseres betydelig, sier overlege Jan Eritsland ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Det er interessant at det i langtidsoppfølgingen (inntil 1/2 år) var en sammenheng mellom dødelighet og alvorlige blødninger under det primære sykehusoppholdet. Denne pasientgruppen utsettes ofte for nokså massiv antitrombotisk behandling, og risikoen for alvorlige blødninger må ikke undervurderes, sier Eritsland.

Anbefalte artikler