Vil ha økt vekt på interkommunal legevakt

Artikkel

Legeforeningens landsstyre vedtok enstemmig en resolusjon som oppfordrer myndighetene til å få fortgang i arbeidet med å sikre muligheten for etablering av interkommunalt legevaktsamarbeid.

Interkommunal legevakt vil gi bedre kvalitet, tilgjengelighet og større stabilitet for hele befolkningen

Legeforeningens landsstyre oppfordrer myndighetene til fortgang i arbeidet med å sikre muligheten for etablering av interkommunalt legevaktsamarbeid. Det er et overordnet mål at hele befolkningen bør ha kvalitativt godt legevaktstilbud. Legevakten i kommunehelsetjenesten må organiseres slik at befolkningen får et trygt, bærekraftig og oversiktlig medisinsk tilbud utenfor sykehus utenom vanlig arbeidstid. Legeforeningens landsstyre ønsker at interkommunal legevakt skal være en allmennlegevakt som gjelder hele befolkningen, alle kommunene og allefastlegene.

Rekrutteringsproblemer, høy vaktbelastning og manglende støtteapparat preger store deler av den kommunale legevakttjenesten. Dette reduserer kvaliteten på tjenestetilbudet på kveld og natt. Interkommunalt legevaktsamarbeid vil bedre kvaliteten på legevaktarbeidet og øke tilgjengeligheten til lege blant annet gjennom etablering av vaktbaser og bakvaktsordninger, rekruttering, ordnet arbeidstid og ordnede arbeidsforhold. For utkantens leger vil interkommunalt legevaktsamarbeid i tillegg bedre stabiliteten, styrke rekrutteringen og gi legene mer normale arbeidsforhold.

Det har imidlertid vist seg vanskelig å få til et bredt interkommunalt samarbeid om legevakt. En av grunnene er at dagens finansieringsordninger ikke er tilstrekkelige. Problemet er at etablering av interkommunale legevakter innebærer økede kostnader for noen kommuner. Legeforeningen mener interkommunale legevakter må sikres statlig finansiering, slik at kommunene finner det hensiktsmessig å inngå interkommunale samarbeidsordninger.

Anbefalte artikler