Vedtok ny organisasjonsstruktur

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Etter stor innsats fra redaksjonsutvalget og halvannen times votering ble Legeforeningens nye lover vedtatt på Landsstyremøtets siste dag.

God stemning preget prøvevoteringen om lovene. Foto Lise B. Johannessen

Lovendringen innebærer at Legeforeningen får en ny struktur basert på tre akser: fagmedisinske foreninger for hver enkelt spesialitet, sju yrkesforeninger og 19 lokalforeninger. Godkjente spesialister og allmennleger med avtale får obligatorisk medlemskap i de fagmedisinske foreningene.

Mer enn 40 endringsforslag ble fremmet under debatten om de nye lovene, og redaksjonsutvalget hadde en utfordrende oppgave med å samle og redigere alle forslagene. I hovedsak ble imidlertid sentralstyrets opprinnelige forslag vedtatt med noen redaksjonelle endringer. Landsstyret i Bergen 2005 vedtok at de fagmedisinske foreningene skulle være representert med totalt 20 representanter, men fordelingen av representantene skapte mye debatt under møtet. Den endelige avstemningen viste et stort flertall for sentralstyrets opprinnelige forslag. Representantene med vararepresentanter fordeles heretter på seks valggrupper ut fra følgende kriterier: fire representanter hver fra kirurgiske og (indre)medisinske fag og tre representanter fra hver av de fire øvrige valggruppene: allmennmedisin, grupperettede medisinske fag, medisinske servicefag og psykiatriske fag.

Mer makt til yrkesforeningene

De nye lovene innebærer også endringer ved valg av representanter til landsstyret. De 19 lokalforeningene skal nå kun representeres ved leder samt ytterligere en representant per påbegynt 2 000 medlemmer, mens yrkesforeningene i tillegg til å velge en representant per påbegynt 1 000 medlemmer skal velge ytterligere 50 representanter fra lokalforeningsområdene. Den interne fordelingen av disse avhenger av den enkelte yrkesforenings andel av Legeforeningens medlemmer. Alle yrkesforeningene skal være representert med minst ett medlem. Norsk medisinstudentforening og Eldre lægers forening velger som tidligere henholdsvis seks og to representanter.

Eivind Myhre, Akershus legeforening, Svein Aarseth og Arne Refsum, Oslo legeforening er bekymret for økonomien til fylkesavdelingene. Foto Lise B. Johannessen

Regionsutvalgene lovfestet

Forslaget om å lovfeste regionsutvalgene var også blant sakene som ble viet stor oppmerksomhet under debatten. Sentralstyret hadde opprinnelig ikke foreslått lovfesting, men etter landsstyrets helt entydige signaler om at utvalgene bør lovfestes, endret de § 1-3 Organisasjon til også å omfatte regionsutvalg. I paragrafen heter det bl.a. at «For hver offentlig helseregion skal det etableres et regionsutvalg som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i regionen og representativt organ for Den norske lægeforening overfor regional helseforvaltning og eventuelle arbeidsgivere eller kontraktsparter som måtte opptre på et regionalt nivå.»

De nye lovene trer i kraft fra 1.1. 2007, men landsstyrets sammensetning endres først fra 1.9. 2007. De nye lovene er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/index.gan?id=84862

Anbefalte artikler