Relasjonenes betydning for psykisk helse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Opjordsmoen, Stein

  Vaglum, Per

  Thorsen, Gerd-Ragna Bloch

  Oss imellom

  Om relasjonenes betydning for mental helse. 231 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2005. Pris NOK 374

  ISBN 82-92023-86-0

  Boken er utgitt til professor Svein Friis’ 60-årsdag. Den består av 16 kapitler om mellommenneskelige relasjoner og psykisk helse ut fra forskjellige innfallsvinkler. Forfatterne er fagfolk innen psykiatrien som har samarbeidet med Svein Friis i klinisk psykiatrisk forskning. Bildet på forsiden er malt av Sonja Vaglum.

  Her peker man på den store betydningen mellommenneskelige relasjoner har for psykisk helse. Kapitlene spenner over et bredt register – fra genetikk til samfunnspsykiatri. De fleste omhandler den betydning mellommenneskelige relasjoner har innen ulike former for behandling, også ved psykoser og andre alvorlige psykiske lidelser.

  I hvert kapittel er det en innføring i sentrale begreper og en orientering om nyere forskning. Dette er ment som en innføringsbok om mellommenneskelige relasjoners betydning for psykisk helse og som en oppdatering for behandlere om en del nyere forskning. Med sin store tematiske bredde og korte, lettleste kapitler kan den fungere bra som en slik innføring. Det er ingen lærebok – til det er stoffet for selektivt og kapitlene for korte. Men den bidrar til å dekke behovet for overblikk over ulike spesialfelter og lar oss se dem i en større sammenheng.

  I en kort omtale er det umulig å ta for seg hvert kapittel. Psykosebehandling er dekket med kapitler om relasjoner og livskvalitet, betydningen av allianse og innsikt ved psykofarmakologisk behandling, relasjonenes betydning ved hjelpsøkende atferd hos mennesker med tidlige symptomer på psykose, relasjonene mellom pårørende og personer som har en alvorlig psykisk lidelse, og familierelasjoner som ressurs i psykoedukativ behandling. En del kapitler omhandler bruk av relasjoner i psykiatrisk arbeid mer generelt, relasjoner mellom pasienter og personale i psykiatriske avdelinger, relasjoner i forbindelse med bruk av tvang, terapeutiske relasjoner og etikk, møtet med pasienter med flyktningbakgrunn og gruppeterapimedlemmers drømmer om hverandre. Andre kapitler tar for seg hvordan arv, tilknytning og utvikling av indre relasjoner har betydning for psykisk helse.

  I et lite kapittel til slutt omtales Svein Friis som kompetansebygger og lagspiller. Bokens tittel og hovedtema er valgt ut fra at mellommenneskelige relasjoner har vært et sentralt tema i hans forskning og ut fra hvordan han på en inkluderende måte har ledet arbeidet med å bygge opp forskningsmiljøet ved Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus.

  Dette kan anbefales som en innføringsbok om hva en del nyere forskning sier om betydningen av mellommenneskelige relasjoner innen klinisk psykiatri, med hovedvekt på psykosebehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media