Torleif Ruud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torleif Ruud

Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
25.02.2019
The scope of compulsory hospitalisation in mental health care is internationally regarded as a key indicator of quality and legal protection. Despite this, there is a conspicuous lack of good and...
Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
21.02.2019
Omfanget av tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern er internasjonalt ansett for å være en viktig indikator på kvalitet og rettssikkerhet. Til tross for dette er det en påfallende mangel på gode...
Tone Bergerud, Paul Møller, Frode Larsen, Marijke Veenstra, Torleif Ruud
08.10.2009
Bakgrunnen for undersøkelsen er behovet for bedre styring av psykiatriske akuttinnleggelser til rett behandlingsnivå. De siste årene har man forsøkt å finne alternative behandlingstilbud for...
Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, Frode Larsen, Guro Elbert, Torleif Ruud
08.10.2009
Behandling ved psykiatriske akutteam prøves nå ut her i landet som et alternativ til behandling i psykiatrisk akuttavdeling. Inspirasjonen og modellen for dette er hentet fra Storbritannia, der det...
Andrew Garratt, Kirsten Danielsen, Øyvind Andresen Bjertnæs, Torleif Ruud
25.05.2006
Synspunktene til pasientene om deres erfaringer og tilfredshet med helsetjenesten er en nødvendig del av kvalitetsforbedringsarbeid og evaluering av helsetjenesten ( 1 , 2 ). Dette måles ofte ved...
Torleif Ruud
22.06.2006
Opjordsmoen, Stein Vaglum, Per Thorsen, Gerd-Ragna Bloch Oss imellom Om relasjonenes betydning for mental helse. 231 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2005. Pris NOK 374 ISBN 82-92023-86-0...
Kari Gjelstad, Hans Løvdahl, Torleif Ruud, Svein Friis
03.04.2003
Sammenliknet med andre europeiske land er prosentandelen av psykiatriske tvangsinnleggelser i Norge svært høy. En sammenlikning av data fra 21 europeiske land fra 1993 viser at Norge lå nest høyest...
Rolf W. Gråwe, Torleif Ruud, Johan Håkon Bjørngaard
01.12.2005
En viktig oppgave for det psykiske helsevernet er å gi akutt hjelp til mennesker i krise. Et bedret tilbud til disse er også et sentralt mål i opptrappingsplanen for psykisk helse ( 1 ). Det...
Kristine Tøgersen, Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
13.01.2015
One of the objectives of the Opptrappingsplanen for pyskisk helse 1999 – 2008 («National Programme for Mental Health» (1999 – 2008)) was to reduce the use of compulsory hospitalisation in mental...
Lisbet Borge, Egil W. Martinsen, Torleif Ruud, Øyvind Watne, Svein Friis
20.01.2000
Basert på en artikkel publisert i Psychiatric Services 1999 (1) Fra slutten av 1970-årene har de store psykiatriske institusjonene i Norge blitt nedbygd eller nedlagt. Målsettingen har vært å bedre...
Kristine Tøgersen, Espen Bjerke, Kari Gjelstad, Torleif Ruud
13.01.2015
Innledning Ett av målene i opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2008 var redusert bruk av tvang i psykisk helsevern ( 1 ). Det kan se ut som om utviklingen har g...
Reidun Norvoll, Torleif Ruud, Torfinn Hynnekleiv
13.01.2015
Skjerming er et tiltak som brukes hyppig i psykiatriske døgnavdelinger, og da særlig i akuttposter. I forskriften om psykisk helsevern fra 2012 defineres det slik: «Skjerming kan...