Pasientperspektivet savnes

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Linton, Steven James

  Att förstå patienter med smärta

  370 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 261

  ISBN 91-44-03386-9

  Av omtalen på bokomslaget fremgår det at forfatteren er professor i klinisk psykologi og av forordet at han har 20 års erfaring med forskning på psykologiske prosesser og smerte.

   Som målgruppe angis studenter og helsepersonell, og målsettingen er å få helsepersonell til å anvende smertepsykologisk kunnskap i klinisk arbeid.

  Den første av de to hoveddelene omhandler smerte fra et atferdspsykologisk perspektiv. Det understrekes at smerte har både biologiske og psykologiske aspekter, og det beskrives hvordan oppmerksomhet, emosjoner, kognisjon og atferd påvirker smerten. Det refereres en rekke studier som bevis for slike sammenhenger.

  I den andre delen redegjøres det for de psykologiske modellenes konsekvenser for klinisk praksis. Betydningen av god kommunikasjon understrekes. Videre gir forfatteren allmennleger råd om hvordan de bør undersøke pasienter for å diagnostisere ryggsmerter. Et hovedtema er hvorfor et tilsynelatende normalt akutt smerteproblem utvikles til et kronisk funksjonsproblem, og det understrekes at det viktig å identifisere disse pasientene på et tidlig tidspunkt. Forfatteren lanserer et screeninginstrument for nettopp det: The Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire som er et spørreskjema for selvutfylling. Pasienter som står i fare for å utvikle eller har utviklet langvarig smerte, må ifølge forfatteren tilbys psykologisk orienterte tiltak. Kognitiv atferdsterapi anbefales, og forfatteren redegjør for et behandlingsprogram han har utviklet.

  Mange viktige poenger løftes frem: Pasienter med ryggsmerter må undersøkes ordentlig og få god informasjon basert på oppdatert kunnskap. Empatisk kommunikasjon er en forutsetning. Imidlertid er dette etter min mening beskrevet bedre av andre.

  Allerede i tittelen rettes oppmerksomheten mot å forstå pasienter med smerte. Jeg synes ikke denne boken er god i så måte. International Association for the Study of Pain’s (IASPs) definisjon av smerte som en subjektiv opplevelse refereres i begynnelsen av boken, men senere er opplevelsesperspektivet fraværende. Perspektivet er å forklare smerten, fremfor å forstå den. Det naturvitenskapelige syn på kunnskap som kontekstfri er ikke egnet til å fremme forståelse. Kronisk smerte er i høyeste grad kontekstavhengig. En fenomenologisk forståelse der kroppen gis subjektstatus og der biologi, følelser, tanker, språk osv. forstås som ulike aspekter ved den samme helhet ville etter min mening være en bedre modell for å forstå kroniske muskelsmerter enn den dualistiske kroppsmodellen som formidles her.

  Forfatteren understreker at prinsippene han omtaler gjelder smerte generelt, men alle råd og tilnærmingsmetoder retter seg mot muskel- og skjelettsmerter spesielt.

  For meg er det vanskelig å se hvilken målgruppe boken skulle egne seg for, og jeg kan dessverre ikke anbefale den hvis målet er å forstå pasienter med smerte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media