Godt om irritabel tarm-syndrom for leg og lærd

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Talley, Nicholas

  Conquering irritable bowel syndrome

  198 s, tab, ill. London: BC Decker, 2006. Pris USD 25

  ISBN 1-896998 - 22- 4

  Boken henvender seg både til pasienter med irritabel tarm- syndrom og til helsepersonell som arbeider med denne pasientgruppen. Siden syndromet utgjør den hyppigste mageplagen i befolkningen og slik i stor grad involverer helsevesenet, er målgruppen ikke ubetydelig. Forfatteren er selv ledende forsker på området og omtaler boken som «a guide to liberating those suffering with chronic stomach or bowel problems».

  Innholdet er oversiktlig bygd opp, med en strukturert gjennomgang av forekomst, årsaksfaktorer, diagnostikk og behandling. Hvert enkelt tema omtales grundig og balansert i forhold til eksisterende forskningsbasert kunnskap. Halvparten av fremstillingen er viet mestring og behandling av denne kroniske, ufarlige og gåtefulle mageplagen. En rekke strategier, fra egenmestring til diett, trening, alternativ behandling, legemidler og psykologisk intervensjon omtales. Relevante pasientsitater og oppsummerende hovedpoenger gjør stoffet mer lettfattelig. Det henvises også til relevante kunnskapskilder inkludert nettsteder. Boken er meget godt skrevet og bør være forståelig for legfolk og helsepersonell som behersker engelsk. At hele åtte sider er viet forfatterens eget liv og akademiske karriere, er kanskje vanskeligere å forstå, vel å merke ikke for de av oss som har møtt dr. Talley!

  Denne boken kan anbefales både til pasienter og til helsepersonell som ønsker å lære mer om irritabel tarm- syndrom. For leger er trolig tilstrekkelig kunnskap den viktigste faktor for å håndtere disse pasientene godt i klinisk praksis. Slik kunnskap er nødvendig for å kunne stille en trygg symptombasert diagnose og åpner for beroligelse og forklaring samt råd om mestring og behandling. Boken er detaljert nok til å fungere som en lærebok om irritabel tarm-syndrom for leger. For pasientenes del er det nylig vist at denne type skriftlig informasjon (i et mindre format) har en positiv effekt på forløpet av mageplagene og bruk av helseressurser. Omfanget og det engelske språket begrenser vel lesekretsen i Norge, og en norsk versjon står på undertegnedes ønskeliste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media