Arbeidsmedisin – kort og greit

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leira, Håkon Lasse

  Arbeidsmedisin for allmennpraktikere

  128 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2005. Pris NOK 225

  ISBN 82 -05- 34470-1

  Leira har lang erfaring som kliniker og foreleser i arbeidsmedisin. Her ønsker han å gi en samlet fremstilling av stoffet han foreleser for medisinstudenter på ulike trinn. Ved siden av studenter, er målgruppen leger i primærhelsetjenesten. Det gis en generell innføring i de ulike oppgavene innenfor arbeidsmedisin, samt en gjennomgang av de viktigste sykdommer og regelverk.

  I de to første kapitlene settes søkelyset på forebygging og arbeidslivets betydning for helsen. Deretter følger en gjennomgang av de viktigste arbeidsbetingede sykdomsgruppene med fokus på årsak, symptomer og utredning. Dette er gjort kort og oversiktlig, med gode henvisninger til videre lesning. Kjemisk helserisiko er et viktig område og er derfor viet et eget kapittel. Her er det også en kort beskrivelse av aktuelt verneutstyr. I denne delen kunne man gjerne ha inkludert to andre temaer, nemlig toksikologi og inneklima, som nå tas opp helt mot slutten. Arbeidsulykker kunne vært behandlet litt grundigere, men temaet tas også opp andre steder i boken.

  Et viktig budskap som nevnes flere ganger, er at altfor få arbeidsulykker og tilfeller av arbeidsrelatert sykdom meldes til Arbeidstilsynet. Kapittel 6 om trygd og erstatning ved yrkesskade, og kapittel 7 om legers meldeplikt, er i så måte en lettfattet og nyttig gjennomgang av aktuelt regelverk for både nåværende og fremtidige leger. Det finnes også referanser til nettbaserte ressurser, samt en oversikt over aktuelle steder man kan ta kontakt når det gjelder arbeidsmedisinske spørsmål.

  Et kapittel er viet allmennpraktikeren som bedriftslege, forfattet av Bjørn Otterlei som selv arbeider innenfor begge fagfelter. Dette er egentlig en kortfattet – og god – beskrivelse av bedriftslegens oppgaver. Kapitlet er dermed nyttig lesing både for dem som ønsker å arbeide innenfor arbeidsmedisin og for dem som samarbeider med bedriftslegene. Det er også et kapittel om epidemiologi i arbeidemedisin, der fremstillingen nok er mest rettet mot studenter.

  Et lite minus er illustrasjonene, der spesielt forsidebildet av arbeidere i en gruve eller tunnel ikke kan sies å være en god illustrasjon av det mangfoldige arbeidslivet vi har i dag. Det er viktig å gi signaler – ikke minst til studentene – om at arbeidsmedisin ikke er noe man bare skal være opptatt av på industriarbeidsplasser.

  I det hele er boken mest velegnet som en lærebok i arbeidsmedisin for medisinstudenter, og tittelen burde avspeilet dette. Den kan imidlertid også egne seg for leger i primærhelsetjenesten og andre som ønsker en lettlest innføring i arbeidsmedisinens viktigste oppgaver og problemstillinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media