Ønsker endring av sanksjons-bestemmelser i blåreseptforskriften

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen skal arbeide for at de strenge sanksjonsbestemmelsene i blåreseptforskriften harmoniseres med helsepersonelloven.

  Dette vedtok sentralstyret i sitt maimøte. Sanksjonering av legers feilforskrivning på blå resept er på flere punkter strengere enn den sanksjonering av legers yrkesutøvelse som følger av helsepersonelloven. Etter ordlyden av blåreseptforskriften § 11, jf. folketrygdloven § 25 – 6, kan trygden blant annet nekte å yte stønad på grunnlag av erklæring fra lege hvis legen uberettiget har forskrevet legemidler på blå resept. I praksis er dette en hjemmel for trygden til å inndra forskrivningsretten til blå resept. Etter ordlyden kan legen i tilfeller av feilforskrivning også miste retten til å utferdige erklæringer til trygden generelt – for eksempel vedrørende arbeidsudyktighet – og/eller miste refusjonsretten helt. Det er uklart hvor praktisk relevant sistnevnte sanksjoner er ved feilforskrivning på blå resept.

  Inngripende sanksjon

  Inngripende sanksjon

  Å miste forskrivningsretten til blå resept kan umiddelbart fremstå som mindre inngripende enn for eksempel tilbakekall av autorisasjon. Legeforeningen vil imidlertid hevde at det å miste forskrivningsretten er en svært inngripende sanksjon for en privatpraktiserende lege. Effekten vil i mange tilfeller være ganske lik det å miste autorisasjonen: Man mister en betydelig del av sitt inntektsgrunnlag. Dette blir selvsagt desto tydeligere dersom legen eventuelt i tillegg, mister refusjonsretten og/eller retten til å utferdige erklæringer til trygden generelt. I helsepersonelloven er tilbakekall av autorisasjon reservert svært alvorlige tilfeller, for eksempel uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd, grov mangel på faglig innsikt osv. Blåreseptforskriften sondrer derimot ikke mellom feilforskrivning som skyldes forsettlig/grovt uaktsomt forhold og feilforskrivning som alene skyldes simpel uaktsomhet. En lege kan derfor bli rammet av en sanksjon som er like inngripende som det å miste sin autorisasjon for forhold som er unnskyldelige.

  Ønsker harmonisering

  Ønsker harmonisering

  Ifølge Legeforeningen innebærer disse forholdene en vesentlig disharmoni i reglene som er knyttet til legers yrkesutøvelse, og de kompromitterer legenes rettssikkerhet. Sentralstyret har derfor besluttet at Legeforeningen skal arbeide for en harmonisering av sanksjonsbestemmelsene i henholdsvis blåreseptforskriften (folketrygdloven) og helsepersonelloven. Hensikten med dette er å sikre en proporsjonal og mer oversiktlig rettstilstand.

  I et helhetlig system for sanksjon av legers (helsepersonells) yrkesutøvelse vil et viktig element etter Legeforeningens syn, være at beslutningskompetansen vedrørende sanksjoner med tilnærmet lik effekt er samlet hos det samme forvaltningsorganet, dvs. Statens helsetilsyn/Helsepersonellnemnda, som er særlig kompetente til å vurdere helsepersonells yrkesutøvelse. Et annet vil være at det kun skal være mulig å miste forskrivningsretten til blå resept i like alvorlige situasjoner som ved tilbakekall av autorisasjon – for eksempel hvis feilforskrivning skyldes forsettlig eller grovt uaktsomt forhold fra legens side.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media