Behandling av hyperkolesterolemi ikke god nok?

Leiv Ose Om forfatteren
Artikkel

En retrospektiv studie fra norsk allmennpraksis viser at to tredeler av pasienter som behandles med statiner ikke når behandlingsmålene.

Studien omfattet 3 111 pasienter som brukte lipidsenkende medikamenter (1). Vi ønsket å undersøke forskrivningsmønstre til pasienter med hyperkolesterolemi og om målet for kolesterolnivå ble nådd. 1 337 pasienter (43 %) ble inkludert i analysene for måloppnåelse, de øvrige ble ekskludert pga. manglende data om lipidverdier før medikamentstart og/eller manglende oppfølging. Innledende lipidsenkende medikament (type og dose), endringer i behandlingen og kolesterolmåloppnåelse ble registrert. Terapimål for kolesterolnivå ble definert som totalkolesterol < 5,0 mmol/l og/eller LDL-kolesterol < 3,0 mmol/l.

For 98 % av pasientene var første medikament et statin, oftest simvastatin (42 %) eller atorvastatin (34 %). Medianåret for behandlingsstart var 1999, og gjennomsnittlig oppfølgingstid var 39 måneder. Etter 12 måneder var forskrivningen uendret for de fleste pasientene (69 %), mens 17 % hadde avbrutt behandlingen. Gjennomsnittsnivå for totalkolesterol ble redusert fra 7,4 mmol/l før medikasjon til 5,3 mmol/l etter 12 måneder, mens LDL-kolesterol ble redusert fra 5,0 mmol/l til 3,1 mmol/l. Reduksjonen kom innen tre måneder. Etter 12 måneder hadde 33 % av pasientene nådd terapimålene. Oppnåelse av behandlingsmål var negativt korrelert med kolesterolnivå ved behandlingsstart.

Kolesterolprøver var tatt på kun en tredel av pasientene i løpet av de første fire månedene etter behandlingsstart og manglet fortsatt hos 15 % av pasientene etter ett år. Bare 14 % av dem som ikke hadde nådd behandlingsmålet hadde endret den første forskrivningen etter 12 måneder, og kun 7 % hadde økt startdosen.

Lipidsenkende medikasjon i Norge er dominert av statin i monoterapi. Siden kolesterolnivåene forble over det anbefalte målet hos to tredeler av pasientene, er en mer effektiv medikamentell behandling nødvendig.

Anbefalte artikler