SOP – ytelser og kapital

Einar Espolin Johnson Om forfatteren
Artikkel

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) utbetalte i 2005 124,2 millioner kroner i ytelser til ordningens medlemmer eller etterlatte.

Av dette utgjorde 63,5 millioner kroner pensjoner, 8,4 millioner kroner engangsstønad til etterlatte ved medlemmers død og 52,3 millioner kroner avbruddsytelser til leger som var borte fra sin private praksis pga. sykdom eller permisjon i forbindelse med nedkomst eller adopsjon. I tillegg utbetalte SOP støtte til diverse prosjekter som er definert innenfor ordningens formålsparagraf, bl.a. Legeforeningens Forskningsinstitutt, et pensjonsforberedende seminar, et forebyggende rekreativt tilbud ved Modum Bads nervesanatorium og fylkesvise kollegiale støttegrupper.

Årlig alderspensjon fra SOP utgjør i 2006 kr 326 700 før fradrag for alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger. Til sammenlikning utgjør maksimalt oppnåelig pensjon for lege med full medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning 66 % av 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, dvs. kr 480 736.

SOPs bokførte totalkapital var 4 105 millioner kroner per 31.12. 2005. Kapitalen er forvaltet etter de samme regler som gjelder for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Investeringsstrategien innebærer at maksimalt 30 % av investeringsporteføljen (kapital eksklusiv eiendomsinvesteringer) kan plasseres i aksjer, herav 25 % i norske og 75 % i utenlandske selskaper. For øvrig er kapitalen plassert i rentebærende papirer. Kapitalforvaltningen ga i 2005 en avkastning på 8,22 %.

Anbefalte artikler