Hvor representativt er landsstyret?

Landsstyremøtet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyret er valgt for perioden 1.9.2005 – 30.8.2007 og består av 124 delegerte. Studenter, pensjonister og utlendinger er sterkt underrepresentert. Kvinneandelen er lavere enn i forrige valgperiode.

  Av de 124 delegerte var det per 21. april 19 vararepresentanter blant de påmeldte. Totalt er det 69 nye delegerte i forhold til forrige landsstyremøtet. Dermed er det under 40 % av de delegerte ved årets landsstyremøte som var ordinære landsstyrerepresentanter i forrige valgperiode. Av disse var over halvparten nye i landsstyret i 2004.

  Det er seks medisinstudenter og to alderspensjonister blant delegatene. Landsstyrets eldste er 81 år og representerer Eldre lægers forening, den yngste er 19 år og representerer Norsk medisinstudentforening. De delegerte har gjennomsnittlig 3,7 verv i Legeforeningen – inkludert landsstyret. Det er en økning fra 3,4 verv i 2005. For alle med verv i Legeforeningen, er gjennomsnittet 1,44 verv.

  Færre kvinner

  Færre kvinner

  Som tidligere år er det fortsatt en klar underrepresentasjon av kvinner og av de yngste og de eldste legene. Medregnet studenter og pensjonister var kvinneandelen i landsstyret 34,4 % i 2005, mens den i år har sunket til 31,5 %.

  Sammenlikner vi de 116 yrkesaktive legene med alle yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge finner vi at kvinneandelen i fjorårets landsstyret var 33,3 % blant de yrkesaktive legene, mens den i år har sunket til 31 %.

  Samtidig har kvinneandelen blant Legeforeningens medlemmer økt. Den er nå 39,6 % blant alle Legeforeningens medlemmer og 37,6 % for alle legemedlemmer under 70 år i Norge.

  En gruppe er overrepresentert

  En gruppe er overrepresentert

  Gjennomsnittsalderen er 45,4 år. Dette er 0,2 år lavere enn i fjor, mens gjennomsnittsalderen for alle yrkesaktive legemedlemmer under 70 år er 45 år. Bare 22 delegerte er 35 – 44 år, mens 51 delegerte er 45 – 54 år. Dette utgjør hhv. 19 % og 44 % av de delegerte. Blant yrkesaktive legemedlemmer under 70 år er disse andelene mer like, hhv. 25,5 % og 26,6 %. 6 % av de delegerte er 60 år eller eldre, mot 12,6 % av medlemmene. Denne forskjellen blir enda større dersom vi tar pensjonistene med i sammenlikningen.

  Utenlandske leger

  Utenlandske leger

  Den mest åpenbare underrepresentasjonen i landsstyret gjelder utenlandske leger. Kun tre delegerte eller 2,6 % har utenlandsk statsborgerskap.Til sammenlikning er det 14 % utenlandske statsborgere blant yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media