Den norske lægeforenings regnskap 2005

Erling Bakken Om forfatteren
Artikkel

Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 55,8 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2005, viste et overskudd på 9,2 millioner kroner.

Legeforeningens regnskap består av følgende fond og enheter:

  • Hovedforeningen

  • Utdanningsfond I

  • Utdanningsfond II

  • Utdanningsfond III

  • Lånefondet

  • Kvalitetssikringsfond I

  • Kvalitetssikringsfond II

  • Rettshjelpsordningen for leger

  • Fond for forebyggende medisin

  • Fond for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Regnskapet viser en samlet egenkapital per 31.12. 2005 på kr 1 089 725 613. Aktiviteten i underliggende fond er regulert av egne vedtekter eller retningslinjer. Dette innebærer at hele 98,1 % av egenkapitalen er definert som bundet.

Legeforeningen hadde i 2005 et regnskapsmessig overskudd på kr 55 845 035. Det store overskuddet i totalregnskapet består av et driftsresultat på kr 7 868 178 og netto finansinntekter på kr 47 976 858.

Høye annonse- og finansinntekter i hovedforeningen

Foreningens kjerneaktivitet gjenspeiles i hovedforeningens regnskap. Dette viser i 2005 et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 9 220 917 kroner. Resultatet i hovedforeningen viser med andre ord et betydelig positivt avvik fra det budsjetterte overskuddet på 4 700 000 kroner.

Tidsskriftets annonseinntekter utgjorde i 2005 ca. 31,4 millioner kroner og viste med dette en økning på ca. 4,9 millioner kroner sammenliknet med budsjett. Finansinntektene i hovedforeningen utgjorde ca. 3,0 millioner kroner. Dette var igjen ca. 1,8 millioner kroner mer enn budsjettert. Posten andre inntekter overstiger videre budsjettet med ca. 5,1 millioner kroner. I dette tallet ligger ikke-budsjettert refusjon av OU-midler knyttet til tillitsvalgtkurs og informasjonsmøter relatert til forhandlinger, på ca.1,1 millioner kroner. Forøvrig omfatter posten inntekter av eksternt finansierte prosjekter fra eksempelvis Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), Rikstrygdeverket og UD samt ekstern finansiering knyttet til gjennombruddsprosjektet i psykiatri. Dette er inntekter uten resultateffekt ved at prosjektinntektene motsvares av en kostnadsside som er like stor. Omsetningen innen disse områdene var ikke gjenspeilet i budsjettet.

Økte driftskostnader

Driftskostnadene i foreningen viser også en markert økning sammenliknet med både budsjett for 2005 og regnskapstallene for 2004.

Avviket fra budsjett kan i stor grad forklares med effekten av de ikke-budsjetterte eksternt finansierte prosjekter beskrevet over. Foreningen har likevel en økning i ordinære driftskostnader på ca. 1,1 millioner kroner sammenliknet med budsjett. Overskridelsene knytter seg hovedsaklig til reisevirksomhet, bruk av fremmedtjenester samt annonsering i forbindelse med nyansettelser. Sekretariatets personalkostnader øker med ca. 3,0 millioner kroner sammenliknet med budsjett for 2005.

Kapitalforvaltning

Likviditeten i hovedforeningen samt i alle de underliggende fondene er plassert i verdipapirmarkedet via et konsernkontosystem. Legeforeningens overskuddslikviditet er gjennom denne ordningen allokert med 80 % i rentebærende papirer mens resterende likviditet er fordelt med 15 % i globale aksjer og 5 % i norske aksjer. Forvaltningen av midlene ivaretas av ABN Amro Kapitalforvaltning og bidrog til netto finansinntekter på nesten 48 millioner kroner i 2005.

Styrking av egenkapitalen

Hovedforeningens økonomi preges av en ubalanse mellom variable inntekter og faste kostnader, noe som gjør foreningen sårbar ved svikt i inntektene. Variable inntekter består hovedsaklig av Tidsskriftets annonseinntekter. Annonseinntektene viste en positiv utvikling i 2005. Den fortsatt relativt lave, frie egenkapitalen innebærer begrenset økonomisk handlefrihet for hovedforeningen. Blant annet i lys av usikkerheten knyttet til kostnader og effekter relatert til planlagte organisasjonsendringer, vil kostnadskontroll, resultatmessig overskudd og styrking av den frie egenkapitalen bli prioritert også i 2006. Fortsatt styrking av foreningens frie egenkapital fordrer imidlertid stabile annonseinntekter på dagens nivå også i årene som kommer.

Årsberetning og resultatregnskap for Legeforeningen er i sin helhet lagt ut på Legeforeningens hjemmesider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=7020

Anbefalte artikler