Fra møtet 20.4. 2006

Artikkel

Lokalsykehusenes fremtidige rolle

Sentralstyret slutter seg med noen endringer til utkast til endelig rapport om lokalsykehusenes fremtidige rolle. Rapporten presenteres for landsstyremøtet.

Forslag om endring av generelle spesialistregler

Sentralstyret hadde i januar 2006 sendt ut forslag til endring av spesialistreglenes generelle bestemmelser. På bakgrunn av de innkomne uttalelser hadde sekretariatet foreslått enkelte justeringer på det opprinnelige forslag. Sentralstyret fremmer forslag om endring av spesialistreglenes generelle bestemmelser overfor landsstyret. Landsstyret tilskrives i tråd med sekretariatets forslag til brev.

Nye lover Legeforeningen

Sentralstyret fikk fremlagt forslag til nye lover og utkast til saksfremlegg for landsstyret. Sentralstyret innstiller ovenfor landsstyret på at det fremlagte forslag godkjennes med enkelte endringer. Det innstilles ovenfor landsstyret at nye lover trer i kraft 1.1. 2007. Det innstilles også ovenfor landsstyret at det fremlagte forslaget til fordeling av fagmedisinske foreninger på valggrupper godkjennes og at regionsutvalgenes funksjon forlenges ut 2007, Evalueringen av regionsutvalgene forutsettes videreført med en kvalitativ del. Den samlede evalueringsrapport sendes på organisasjonsmessig høring og forutsettes fremlagt på landsstyremøtet i 2007.

Evaluering av regionsutvalgene

NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) og IRIS (International Research Institute of Stavanger) har utarbeidet en evalueringsrapport om regionsutvalgene. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse til medlemmer og tidligere medlemmer av regionsutvalgene, samt et utvalg av øvrige tillitsvalgte. Sentralstyret legger frem en foreløpig evalueringsrapport for Landsstyret som underlagsdokument til behandlingen av organisasjonssaken.

Landstyremøtet 2005

På landsstyrets møte i Bergen ble det fremmet et forslag om at Legeforeningens tillitsvalgte skulle få laget eller tilsendt visittkort med en tekst som markerte deres rolle i foreningen. Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret. Sentralstyret vedtok å sende forslaget videre til den interne prosjektgruppen som er nedsatt for å vurdere organiseringen av tillitsvalgtapparatet på de enkelte arbeidssteder.

Fullstendig referat fra sentralstyrets møte finnes på www.legeforeningen.no/index.gan?id=97534

Anbefalte artikler