Foreslår vedtektsendringer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det bør fremgå at Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon er et felles organ for begge foreningene.

Det understreker Legeforeningen i sin tilbakemelding på LMIs forslag til vedtektsendringer i rådet. Foreningen avviser helt eller delvis, noen av de endringer som er foreslått, men aksepterer at det opprettes en funksjon for rådets nestleder som i likhet med leder skal være nøytral i forhold til avtalens parter. Foreningen forutsetter imidlertid at dette ikke medfører merutgifter for Legeforeningen.

Foreningen påpeker videre at andel av kostnadene ved drift av Rådet for legemiddelinformasjon ikke skal øke som følge av vedtektsendringene. Det bør også tydelig fremkomme at gebyr ikke kan ilegges Legeforeningens medlemmer.

Foreningen går imot at rådet utvides med ett medlem fra hver av partene. Hensynet til at rådet skal ha etikkompetanse må ivaretas ved oppnevningen av medlemmene, mener Legeforeningen.

Anbefalte artikler