Øretrompeten – nøkkelen til mellomøret

Hans H. Elverland Om forfatteren
Artikkel

Bluestone, Charles D.

The eustachian tube

Structure, function, role in otitis media. 219 s, tab, ill. London: BC Decker, 2005. Pris USD 149

ISBN 1-55009-066-6

Charles D. Bluestone har, ut fra sin bakgrunn som klinisk og eksperimentell forsker, skrevet en monografi om tuba eustachii. Han ønsker å belyse hvilken sentral rolle øretrompeten har når det gjelder mellomørets normale funksjon, liksom det detaljert gjøres rede for hvordan det oppstår sykdom i øret når ventilfunksjonen mellom nese-svelg-rommet og mellomøret ikke virker som den skal. Bluestone summerer opp forskning fra sin egen institusjon i Pittsburgh i USA i lys av et omfattende referansemateriale, hvor også svensk otologisk forskning har fått en fremtredende plass.

I 11 kapitler belyses blant annet normal og patologisk anatomi og fysiologi og epidemiologien ved relevante tilstander. Undersøkelse av øretrompetens funksjon gjennomgås i detalj. Ulike typer mellomørebetennelser med følgetilstander beskrives i lys av svikt i øretrompetens funksjon. Boken er godt disponert, med underavsnitt, noe som gjør den velegnet hvis man søker informasjon om et avgrenset emne. På den annen side gjentas en del resonnementer fra kapittel til kapittel. Deler kan virke springende i fremstillingen på grunn av et meget høyt antall referanser. Diskusjonene er uttømmende, men synes til gjengjeld noe tunglest. Teksten er godt belyst ved hjelp av et stort antall illustrasjoner. Boken i PDF-format finnes også på en vedlagt CD-ROM. Den inneholder en del ekstra illustrasjoner og animasjoner.

Forfatteren gjør detaljert rede for hvordan øretrompeten endrer seg fra tidlig barnealder til voksen alder og hvordan dette har avgjørende betydning for mellomørebetennelsens epidemiologi. Utvikling av sekretorisk mellomørebetennelse diskuteres, dels sett i lys av Politzers «hydrops ex vacuo»-teori, dels som en primær betennelse i mellomøreslimhinnen som følge av en oppadstigende infeksjon fra nese og svelg til mellomøret. Øretrompetens dårlige funksjon hos personer med ganespalte er spesielt viktig. Kliniske tilstander som følger av at øretrompeten er for åpen feildiagnostiseres ofte, og dette er omtalt på en spesielt nyttig måte. Forfatterens gjennomgang av det svake forskningsmessige grunnlaget for utstrakt bruk av slimhinneavsvellende midler ved mellomørebetennelse kan være noe å tenke over. Så kan det være at jeg er uenig med ham når han hevder at gråt hos små barn under landing ved flyreiser er et rasjonelt forsøk på å utlikne undertrykk i mellomøret. Kanskje gråter de på grunn av øresmerter?

Bluestone har i 45 år vært en meget produktiv forfatter og redaktør innen øre-nese-hals-faget. Han presenterer her i første rekke et referanseverk om tuba eustachii for den pediatriske otolog, ajourført med forskningsresultater frem til 2005. Øre-nese-hals-leger i sin alminnelighet vil ha stort utbytte av boken.

Anbefalte artikler