()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Foss, Christina

  Ellefsen, Bodil

  Helsetjenesteforskning

  Perspektiver, metoder og muligheter. 243 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 299

  ISBN 82-15-00483-0

  Dette er en samling bidrag fra ulike ståsteder i randsonen til klinisk virksomhet, i første rekke sosiologi, sosialantropologi og sykepleievitenskap. Studenter fra de ulike helsefagene (inkludert medisin) er primær målgruppe. Boken har en tiltalende layout med passe skriftstørrelse og passe inndeling i kapitler og avsnitt. Man tar for seg kunnskapsproduksjonen i helsevesenet og drøfter og problematiserer dette i forhold til sentrale begreper som forskningsdesign, makt og kjønn, for å nevne det viktigste.

  Hovedanliggendet er å argumentere for et metodologisk mangfold innen helsetjenesteforskningen, der valg av metode følger forskningsområde. Slik kunnskapsbasert forskning oppfattes i dag, angis den klinisk kontrollerte studie som ideal og gullstandard. Det redegjøres for hvordan denne metoden ikke alltid passer til relevante spørsmål og problemstillinger, og alternative forskningsstrategier med sine fordeler og begrensninger drøftes. I denne forbindelse tar man også opp forholdet mellom kunnskapsbasert praksis og praksisbasert kunnskap – et kritisk perspektiv til forestillingen om at alle valg i helsetjenesten kan være tuftet på kunnskap i snever forstand. Foreliggende praksis må også kunne gjøres til gjenstand for forskning.

  Maktperspektivet trekkes inn ved å vise hvordan ulike forskningsstrategier er egnet til å besvare ulike spørsmål. Det er også en drøfting av hvordan valg av forskningsstrategi ikke er en nøytral affære, men blir bestemmende for hvilken kunnskap som erverves og dermed hvilke beslutninger som fattes. Forskningen er med andre ord ikke verdinøytral.

  Redaktørene ønsker at dette skal fungere som en lære- og debattbok når det gjelder utvikling av kritisk refleksjon omkring valg av spørsmål, perspektiver og forskningsmetodologi. Ved hjelp av bidrag der man drøfter temaene på mer generelt grunnlag i første halvdel av boken og etter det mer spesifikt går inn på enkelte forskningsområder som pasienttilfredshet, yrkesvalg (leger), lege-sykepleier-relasjonen, livskvalitet og jobbtilfredshet, har de lyktes, synes jeg. Jeg oppfatter dette som en nyansert, reflektert og instruktiv bok. Den er gjennomgående velskrevet og kan anbefales for alle som ønsker refleksjon rundt dette med kunnskapstilegnelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media