Helsetjenesten mot år 2030 – tanker om utfordringene

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 32 – 6

På s. 35 i nest siste setning under Pillepresset eller medikaliseringen skal stå: Det ferskeste eksemplet er at National Institute for Clinical Excellence (NICE) i England foreslår at det offentlige ikke lenger skal gi støtte til legemidler som hemmer aceltylkolinesterase ved Alzheimers sykdom, fordi effekten er for dårlig.

Anbefalte artikler