Fattige dør oftere etter hjerteinfarkt enn rike

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Dødeligheten etter hjerteinfarkt er høyere blant mennesker med lav inntekt enn blant dem med høy inntekt, men ikke etter justering for alder og kardiovaskulær helse.

En studie fra Canada med 3 400 pasienter innlagt med akutt hjerteinfarkt i et av 53 store sykehus i perioden 1999 – 2003 er nylig publisert i Annals of Internal Medicine (1). Selvrapporterte mål for inntekt og utdanning ble koblet til sykehusdata for de foregående 12 år.

7,1 % av pasientene i høyinntektsgruppen døde de første to årene etter infarktet, mens tilsvarende andel i lavinntektsgruppen var 15,3 % (ujustert hasardratio for høy inntekt versus lav inntekt (tertil) 0,45; 95 % KI 0,35 – 0,57). Ved justering for alder, tidligere kardiovaskulære hendelser og kardiovaskulære risikofaktorer, var sammenhengen ikke lenger signifikant.

– Vi må alltid være interessert i om de sosiale ulikhetene i helse skyldes ulik håndtering i helsetjenesten eller forhold som ligger utenfor helsetjenesten, sier Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. – I dette tilfellet kan de kanadiske sykehusene si seg rimelig fornøyde med at forskjellene i dødelighet ikke hadde åpenbar sammenheng med selve sykehusbehandlingen.

Forfatterne konkluderer med at det bør drives mer intensiv oppsporing og behandling av kjente risikofaktorer blant de fattige, men blir her imøtegått på lederplass av den kjente ulikhetsforskeren George Kaplan (2). Han viser til at årsakskjeden blir dårlig forstått om man bare henger seg opp i de ulike individuelle risikofaktorene. Spørsmålet er snarere hvorfor nettopp disse er så ulikt fordelt – med andre ord, hva som er årsakene til årsakene, det britene kaller causes of the causes. Slike spørsmål kan lede til andre forebyggende strategier, sier Westin.

Anbefalte artikler