Fra møtet 15.3. 2006

Artikkel

Landsstyresak

Legeforeningens årsmelding

Sentralstyret godkjente sekretariatets forslag til årsmelding for perioden 1.1. – 31.12. 2005 med noen redaksjonelle og språklige endringer.

Godkjenning av regnskaper for 2005

Sentralstyret godkjente regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond samt Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond for Kreftforskning. Regnskapene legges frem for landsstyret til orientering. Legeforeningens regnskap ble godkjent lagt frem for landsstyret.

Innstilling ved valg av dirigenter

Sentralstyret vedtok å anbefale landsstyret å velge Wenche Frogn Sellæg og Bjørn Martin Aasen som møtedirigenter for landsstyremøtet i 2006.

Ny hovedavtale mellom HSH og Legeforeningen

Sentralstyret godkjente ny hovedavtale mellom Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Legeforeningen for perioden 1.3. 2006 til 31.12. 2009. Den nye avtalen innebærer i det vesentlige en forlengelse av den tidligere hovedavtalen i HSH med noen mindre endringer.

Hovedtariffoppgjøret Oslo kommune

Sentralstyret godkjente med enkelte endringer Legeforeningens krav til Akademikerne-KS/Oslo for tariffoppgjøret per 1.5. 2006.

Særbestemmelser med Oslo kommune

Sentralstyret godkjente Legeforeningens krav til Oslo kommune ved tariffoppgjøret per 1.5. 2006.

Hovedtariffoppgjøret KS

Sentralstyret godkjente Legeforeningens krav til KS ved hovedtariffoppgjøret per 1.5. 2006 i KS-området.

Hovedtariffoppgjøret i det statlige tariffområdet

Sentralstyret godkjente fremlagt forslag til krav med tilleggsforslag fra Norsk arbeidsmedisinsk forening, fra Legeforeningen til Akademikerne Stat for hovedtariffoppgjøret per 1.5. 2006 i staten.

Krav til mellomårsoppgjøret med HSH

Sentralstyret godkjente Legeforeningens krav til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) for mellomoppgjøret per 1.1. 2006.

Overdragelse av praksis

I henhold til Rammeavtalen for private avtalespesialister skal Legeforeningen etablere en nasjonal nemnd for tvistesaker i relasjon til overdragelse av legepraksis. Sentralstyret besluttet i møte av 14.2. 2006 at generalsekretæren skulle innstille en godt kvalifisert jurist som leder av nemnden. Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Overlegeforeningen (Of) og Yngre legers forening (Ylf) var anmodet om å fremme forslag på medlemmer. Advokat Nils Grytten, Ålesund oppnevnes som nemndas leder. Som medlemmer oppnevnes Truls Disen med personlig varamedlem Kjell Dalby, og Arve Kristiansen.

«Vind i seilene ..»

Forskningsutvalgets innstilling «Vind i seilene ..» har vært på bred høring i organisasjonen. De fleste høringsinstanser var i hovedsak positive, men det var innkommet en rekke kommentarer og forslag til endringer. På bakgrunn av innstillingen vedtok sentralstyret et punktprogram for å bedre forskerens kår. Forskningsutvalget bes i tillegg utarbeide et bredere forskningspolitisk dokument.

Situasjonen i norsk lungemedisin

Norsk forening for lungemedisin har utarbeidet en rapport om situasjonen i lungemedisinen og beregnet fremtidig behov for lungespesialister. Blant annet på grunn av sykdomsutviklingen var det anslått fremtidig mangel på spesialister i lungesykdommer. Rapporten Norsk lungemedisin: status praesens og prognose ble vedtatt oversendt til de fem regionale helseforetakene med gjenpart til Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

Rusmiddelpolitisk utvalg

Valborg Helseth oppnevnes som nytt medlem i rusmiddelpolitisk utvalg frem til 31.12. 2007, da tidligere medlem Guri Spilhaug fra 1.3. 2006 tiltrådte stilling i Legeforeningens sekretariat. Guri Spilhaug overtar som sekretær for utvalget.

Representant til ressursgruppe

Arild Faxvaag oppnevnes som Legeforeningens representant i ressursgruppen i Sosial- og helsedirektoratets forprosjekt for etablere en overordnet nasjonal informasjonsstruktur for helsesektoren. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne en representant med bakgrunn fra allmennhelsetjenesten etter forslag fra ELIN-prosjektet i samråd med Alment praktiserende lægers forening.

Nytt psykoterapiutvalg

Psykoterapiutvalget har fra 1.1. 2006 – 31.12. 2009 følgende medlemmer: Elisabeth Tjora (leder), Bente Øvensen, Petter H. Knutsen, Kirsten Magerøy, Grazyna Banach, Bjørn Ravneberg og Astrid Birkenæs.

Anbefalte artikler