Et kildeverk om Svalbard-legene

Rolf Hanoa Om forfatteren
Artikkel

Sandmo, Jon

Hvit kittel – sort kull

Verksleger på Svalbard 1905 – 1980. 367 s, tab, ill. Longyearbyen: Store Norske Spitsbergen Kulkompani, 2005. Pris NOK 400

ISBN 82-992462-3-7

Kullindustriens historie på Svalbard er spennende. Svalbards leger har vært med i hendelsene. Jon Sandmos bok omhandler legene som tjente Svalbard-befolkningen i den tiden legene var ansatt av kullselskapene – verksleger.

Forfatteren presenterer et kronologisk biografisk og historisk materiale. Hver lege er presentert med opplysninger om bakgrunn, ansettelse på Svalbard, arbeids- og leveforhold. Kildene er arkiver, blant annet dagbøker, fotografier og personlige meddelelser. Store og små hendelser omtales. Fremstillingen gir tidsbilder og industrihistoriske glimt. Boken er i stort format og innholdsmessig omfattende. Den er rikt illustrert.

Alt i alt blir det mange detaljer om hver enkelt leges liv på Svalbard. Kanskje kunne noen av detaljene veket for noen litt større linjer. Jeg oppfatter boken først og fremst som en betydningsfull samling av kilder og fakta om verkslegene. Forfatteren gir en sammenknyttet lettlest tekst, men ingen komparativ analyse. Et stikkordregister ville gjort det lettere å finne frem.

Med nåtidens blikk savnes noen refleksjoner om relasjonen lege – sykepleier, og nærmere om sykepleierens rolle i helsetjenesten på Svalbard. Det hadde vært interessant med en analyse og sammenlikning av helsetjenestens funksjon og utvikling på Svalbard sett mot fastlandet. Var det nivåforskjell mellom Longyearbyen sykehus og de små lokalsykehusene i Nord-Norge? Hva var sterke og svake sider ved et ørlite lokalsykehus med ansvar for alle typer helsetjenester?

Klasseforskjellen mellom funksjonærer og arbeidere var på Svalbard innarbeidet i de fleste daglige forhold. Hvilken posisjon kom legene i? Hvorledes forholdt verkslegene seg til arbeidstakernes med årene voksende krav om bedre arbeidsmiljø, bedre boligforhold og medbestemmelse? Det kan ikke ha vært enkelt for bedriftsledelsen heller å forholde seg til leger med, etter Svalbard-forhold, sterke krav på egne vegne.

Sandmos bok omhandler verkslegene, dvs. helsetjenesten frem til statens overtakelse av Longyearbyen sykehus i 1981. De neste 25 år med store endringer i samfunnet og helsetjenesten på Svalbard, faller utenfor rammene til denne boken.

Hvit kittel – sort kull er et viktig bidrag til kunnskap om Svalbards helsetjeneste. Det ligger en betydelig innsats bak verket. Jon Sandmos egen legegjerning på Svalbard og bruk av flotte egne naturfotografier har gitt bakgrunn for helhet og relevans i presentasjonen.

Anbefalte artikler