Engasjert debatt på lederseminaret

Ellen Juul Andersen, Lisbet T. Kongsvik Om forfatterne
Artikkel

Det blir garantert engasjement når organisasjonssaken skal drøftes på Landsstyremøtet i Oslo i mai

Gunnar Ramstad, Jannicke Mellin-Olsen og Lars Eikvar innledet til debatt i organisasjonssaken. Foto Lisbet T. Kongsvik

Det gav debatten under lederseminaret tydelige signaler om. Torunn Janbu, Legeforeningens president gav en oversikt over de viktigste sakene som Legeforeningen for tiden arbeider med, og det var en lang liste representantene for yrkesforeningene, fylkesavdelingene og spesialforeningene fikk seg forelagt da de møttes i begynnelsen av mars.

Det var avsatt tid til særskilt behandling av forslaget om endringer i Legeforeningens organisasjon i forbindelse med innføring av fagmedisinske foreninger, om lokalsykehusenes fremtid og om fastlegeordningens utfordringer.

Jannicke Mellin-Olsen fra spesialforeningene, Gunnar Ramstad fra Hordaland fylkesavdeling og Lars Eikvar fra Overlegeforeningen var bedt om å gi synspunkter på forslaget om organisasjonsendringer sett fra de respektives ståsted. Ramstad og Eikvar gav begge uttrykk for at forslagene til endringer i organisasjonssaken ikke får store konsekvenser for deres del når det gjelder representasjon i landstyret.

– Sammensetningen av landsstyret er den best mulige garanti for en fremtidig sterk legeforening. Jeg føler at fylkesavdelingene står like støtt som før, sa Gunnar Ramstad.

Ønsker en mer tydelig plass

Mellin-Olsen sa at spesialforeningene ønsker en mer tydelig plassering i den nye organiseringen. – Mange spesialforeninger har et mer perifert forhold til Legeforeningen enn yrkesforeningene og fylkesavdelingene. Det bør derfor gjøres et stykke arbeid for å få styrket følelsen av fellesskap og av å trekke i samme retning, sa hun. Hun mente at valgordningen til landstyret bør beskrives nøyere i lovforslaget, da det er for åpent slik det er nå. Spesialforeningene gav uttrykk for at de gjerne vil bidra til å gjøre dette bedre. – Selv om det organisatoriske er på plass gjenstår det et gedigent arbeid for å få innholdet på plass, sa hun.

– Spesialforeningene opplever usikkerhet når det gjelder økonomien og autonomi i forbindelse med organisasjonsendringene. Forutsetningen må være at vi skal få minst like gode arbeidsvilkår som i dag, sa Jannicke Mellin-Olsen, og understreket at de gjerne samarbeider med sentralstyret og sekretariatet i å utarbeide en rettferdig modell.

Lokalsykehusene fremtidige rolle

Legeforeningens interne rapport «Lokalsykehusenes fremtidige rolle» ble presentert av arbeidsgruppens leder Tor Øystein Seierstad fra Kirkenes. Blant utfordringene som var trukket frem i rapporten, var breddekvalitet versus spisskvalitet, den økende andelen eldre kroniske syke med sammensatte lidelser, befolkningskravet om nærhet og trygghet og hvordan man skal få til en ambulering/rotasjon av vakter som fungerer.

Nye utfordringer for fastlegeordningen

– En nasjonal legevaktsreform må se dagens lys og det må satses sterkere på allmennmedisinsk forskning, sa Jan Emil Kristoffersen, leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf). – Det må gis stabile og gode rammebetingelser for fagutøvelse og inntektsutvikling for langtidsutdannede næringsdrivende akademikere som avstår fra hierarkisk avansement gjennom sin yrkeskarriere, og normaltariffen må følge fagutviklingen – ikke omvendt. Det må bli tydeligere bruk av kvalitetsindikatorer og incentiver, og det må til kraftigere rekrutteringsvirkemidler, sa han og pekte også på utfordringene i forbindelse med Helsenett. – Fastlegens koordinatorrolle må ivaretas, og fastlegene må få avklart ansvar og oppgaver i forhold til øvrige tjenestetilbud og personellgrupper. De må tilføres sterkere støttefunksjoner, hjelpepersonell og medisinsk teknisk utstyrsnivå for å møte fremtidens oppgaver som garantert vil øke betydelig.

– Vi må få etablert formelle samarbeidsarenaer innad i kommunene og mellom tjenestenivåene, og en tydelig allmennmedisinsk fagledelse på kommunalt eller interkommunalt nivå, avsluttet Aplfs leder.

Anbefalte artikler