Bør man screene for okkult blod?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Testing for okkult blod i feces kan gi redusert dødelighet av kolorektalkreft, men har ingen effekt på totaldødeligheten.

Screening for kolorektalkreft ved hjelp av okkult blod i avføring (fecal occult blood test, FOBT) er ansett som effektivt for å gi redusert dødelighet av sykdommen (1). To redaktører i American Journal of Gastroenterology har nå gjort en analyse av totaldødelighet i publiserte randomiserte studier med slik screening (2).

Tre studier med til sammen 245 000 personer og nesten tre millioner personårs oppfølging ble inkludert i studien. Mortaliteten for kolorektalkreft var redusert med 13 % i screeninggruppen sammenliknet med kontrollgruppen (RR 0,87; 95 % KI 0,8 – 0,95). Dødeligheten av andre årsaker enn kolorektalkreft var imidlertid noe økt for personer som hadde deltatt i screeningen (RR 1,02; 95 % KI 1,0 – 1,04), slik at totaldødeligheten var lik i screeninggruppen og kontrollgruppen (RR 1,0; 95 % KI 0,99 – 1,02).

– Artikkelen er godt skrevet, har gode analyser og et poengtert budskap. Dette er en artikkel som flere av oss som har jobbet med screeningprosjekter i Norge har ventet på, sier professor Geir Hoff ved Kreftregisteret.

– EU har anbefalt sine medlemsland å innføre nasjonal screening med FOBT-test. I flere land er det innført nasjonale screeningprogrammer med koloskopi uten forutgående randomiserte studier, fordi det antas å være mer effektivt enn FOBT-testing. Nå svikter altså det vitenskapelige grunnlaget for den eneste screeningmetoden som det er gjort randomiserte studier på, nemlig FOBT-testing.

Det er forunderlig at det ikke er noen debatt om kolorektalscreening i Norge, mammografidebattens «hjemland». Det er også uforståelig at myndighetene ikke har forstått behovet for en randomisert studie av koloskopiscreening, sier Hoff.

Anbefalte artikler